Posebni privremeni karakter ustanove, kao i specifične potrebe Specijalizovanih veća i Specijalizovanog tužilaštva Kosova ne dozvoljavaju da se osoblju koje radi po ugovoru daju stalna radna mesta, i to se odražava na nivo ukupnih novčanih primanja.

Ugovor o radu osoblja koje je zaposleno po ugovoru zaključuje se isključivo na određeno vreme. Ugovori se uobičajeno zaključuju na period od godinu dana, ali ako to nalažu operativne potrebe, period trajanja ugovora može biti drugačiji.

Platna kategorija

Svako radno mesto ima svoju platnu kategoriju i grupu. Svi zaposleni koji rade po ugovoru počinju od prvog platnog razreda u okviru relevantne kategorije i grupe.

Ukupna novčana primanja

Zaposleni koji rade po ugovoru dobijaju bruto platu i dodatak na lokaciju prema platnoj kategoriji i grupi.

Detaširano osoblje (izuzev onih koji su iz trećih zemalja-kontributora*) dobijaju od Specijalizovanih veća i Specijalizovanog tužilaštva Kosova dnevnu naknadu.

Radno vreme

Redovna radna nedelja iznosi 40 radnih sati. U principu, radno vreme je od 8:30 do 17:30 sati od ponedeljka do petka. U radno vreme je uključena i pauza za ručak u trajanju od jednog sata.

Troškovi i naknade (odnosi se samo na osoblje koje radi po ugovoru)

Zaposleni mogu imati pravo na povraćaj troškova putovanja od i do svog stalnog (fiskalnog) prebivališta i mesta zaposlenja kada stupaju na dužnost i po završetku radnog odnosa.

U odgovarajućim slučajevima, zaposleni imaju pravo na naknadu za selidbu u visini od 50% bruto mesečne plate, pod uslovom da su prinuđeni da promene svoje stalno mesto prebivališta da bi se nastanili u zemlji ili na teritoriji zaposlenja.

Pored naknade za selidbu, neće se pokrivati nikakvi drugi troškovi koji se tiču selidbe nameštaja i ličnih stvari, uključujući i osiguranje protiv uobičajenih rizika (lomljenje, krađa, vatra).

Posle svakih 6 meseci službe zaposleni imaju pravo na naknadu putnih troškova (jedno povratno putovanje) od mesta zaposlenja do zemlje gde imaju stalno prebivalište.

Godišnji odmor i posebno odsustvo

Zaposleni imaju pravo na godišnji odmor u visini od 2.5 radna dana za svaki puni mesec službe. Zvanični praznici se ne računaju u godišnji odmor.

U interesu službe, zaposleni imaju pravo i na posebno odsustvo u visini od 1 radnog dana za svaki puni mesec službe.

Ostala odsustva

Ostala odsustva kao što je bolovanje, odsustvo za potrebe uže porodice zaposlenog, porodiljsko odsustvo za majku i oca, ostvaruju se u skladu sa Pravilnikom za zaposlene u Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu Kosova.

Zdravstveno osiguranje

Tokom ugovornog odnosa zaposleni (osim onih iz trećih zemalja-kontributora) su pokriveni zdravstvenim osiguranjem ustanove. Članovi porodice zaposlenog mogu o sopstvenom trošku da se uključe u istu polisu zdravstvenog osiguranja.

Penzioni fond

Zaposleni koji rade po ugovoru učestvuju u penzionom fondu ustanove. Svakog meseca se od bruto plate zaposlenog izdvaja otprilike 7.9 % u obliku njihovog doprinosa fondu. Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo Kosova izdvajaju za fond još otprilike 15.7% od bruto plate za svakog zaposlenog.

Po završetku radnog odnosa koji je trajao duže od 4 meseca, ili manje ukoliko se radi o zdravstvenim razlozima, zaposleni dobijaju iz fonda puni iznos koji je uplaćen na njihovo ime, umanjen za odgovarajuće administrativne troškove penzionog fonda. Ukoliko su u službi proveli manje od 4 meseca, zaposleni po završetku radnog odnosa dobijaju samo iznos svog doprinosa penzionom fondu, umanjen za odgovarajuće administrativne troškove penzionog fonda.

Privilegije i imuniteti

Privilegije i imuniteti na koje zaposleni imaju pravo u skladu sa relevantnim zakonom daju se zaposlenima isključivo u svrhu obavljanja njihovih dužnosti i ne izuzimaju ih od ličnih obaveza niti obaveza poštovanja zakona i policijskih propisa koji su na snazi. Zaposleni će odmah obavestiti poslodavca o svim sporovima koji iskrsnu a tiču se privilegija i imuniteta.

Odricanje od odgovornosti

Gore navedene informacije daju se isključivo u svrhu opšteg informisanja potencijalnih kandidata i mogu se bez prethodne najave izmeniti.