Salih Mustafa ishte komandant i njësitit gueril BIA i cili operonte brenda Zonës Operative të Llapit të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës (‘UÇK’).

HISTORIKU I AKTAKUZËS

Aktakuza kundër Mustafës u konfirmua më 12 qershor 2020 dhe versioni i fundit u bë publik më 28 shtator 2020.

PËRMBLEDHJE E AKUZAVE

Aktakuza e ngarkon Mustafën me përgjegjësi penale individuale dhe përgjegjësi penale si epror për krimet e kryera nga disa anëtarë të UÇK-së kundër personave të ndaluar në kompleksin e ndalimit në Zllash, në regjionin Gollak të Kosovës. Sipas aktakuzës, afërsisht midis 1 prillit 1999 dhe rreth fundit të prillit 1999, Salih Mustafa dhe disa ushtarë, policë e roja të UÇK-së paten të njëjtin qëllim të përbashkët të marrjes në pyetje dhe keqtrajtimit të të ndaluarve në kompleksin e ndalimit në Zllash. Qëllimi i përbashkët përfshinte krimet e specifikuara si në vijim.

Salih Mustafa akuzohet për:

KRIMET E LUFTËS TË :

 • Ndalimit arbitrar (Pika 1)
 • Trajtimit mizor (Pika 2)
 • Torturës (Pika 3)
 • Vrasje së paligjshme (Pika 4)

 

LIDHJA ME AKTAKUZËN NË FUQI

 


ZHVILLIMET PROCEDURALE

Procedurë Paraprake/Gjykim/Zhdëmtimet (Çështja numër: KSC-BC-2020-05 dhe KSC-BC-2020-05/R)

 • Mustafa u arrestua dhe u transferua në njësinë e paraburgimit të Dhomave të Specializuara të Kosovës më 24 shtator 2020.

 • Seanca e paraqitjes së parë të Mustafës u mbajt më 28 shtator 2020 para gjykatësit të procedurës paraprake, Nikola Giju. Në paraqitjen e tij të mëtejshme, më 28 tetor 2020, Mustafa u vetëdeklarua i pafajshëm për të gjitha pikat e aktakuzës.

 • Palët i dorëzuan (si konfidenciale) versionet e tyre të fundit të dosjeve paraprake, më 22 shkurt 2021 (Zyra e Prokurorit të Specializuar) dhe më 6 maj 2021 (Mbrojtja).

 • Më 30 prill 2021, Gjykatësi i Procedurës Paraprake nxori vendimin e parë mbi kërkesat e viktimave.

 • Më 7 Maj 2021, Gjykatësi i Procedurës Paraprake ia kaloi dosjen e çështjes Trupit Gjykues I.

 • Më 21 maj 2021, Trupi Gjykues nxori vendimin e dytë mbi kërkesat e viktimave. Trupi Gjykues gjithashtu zgjati afatin për viktimat për të aplikuar deri në mbylljen e çështjes së Prokurorit të Specializuar. Në këtë çështje morën pjesë 8 viktima brenda një grupi të vetëm (Grupi 1).

 • Konferencat përgatitore për gjykimin në këtë çështje u mbajtën më 9 dhe 10 qershor 2021.

 • Gjykimi filloi më 15 shtator 2021 me deklaratat hyrëse të Prokurorit të Specializuar dhe të përfaqësueses së viktimave. Më 4 shkurt 2022, ZPS-ja e mbylli çështjen e vet.

 • Më 23 shkurt 2022, Trupi Gjykues hodhi poshtë mocionin e Mbrojtjes për rrëzimin e akuzave kundër të akuzuarit, në bazë të rregullës 130 të Rregullores së Procedurës dhe të Provave të DHSK-së. Konferenca përgatitore e Mbrojtjes dhe konferenca përgatitore mbi pjesëmarrjen e viktimave u mbajtën më 8 dhe 9 mars 2022.

 • Paraqitja e provave nga Mbrojtja filloi më 22 mars 2022, paraprirë prej paraqitjes së provave nga mbrojtësja e viktimave, më 21 mars. Më 26 maj 2022, Mbrojtja e Salih Mustafës njoftoi për mbylljen zyrtare të paraqitjes së provave prej tyre.

 • Më 1 qershor 2022, ZPS-ja paraqiti kundërprovat e veta duke thirrur një dëshmitar dhe duke ofruar prova dokumentare shtesë.

 • Më 3 qershor 2022, Trupi Gjykues paraqiti prova shtesë, në bazë të rregullës 132 të Rregullores, gjegjësisht dy raporte ekspertësh lidhur me vlerësimin e gjendjes shëndetësore të disa viktimave pjesëmarrëse në këtë çështje.

 • Paraqitja e provave në këtë çështje gjyqësore përfundoi më 20 qershor 2022. Më 21 dhe 22 korrik 2022, Mbrojtja e Mustafës dhe Prokuroria i dorëzuan dosjet e tyre gjyqësore përfundimtare. Deklaratat përmbyllëse u bënë në periudhën 13-15 shtator 2022.

 • Aktgjykimi u shpall më 16 dhjetor 2022: Trupi Gjykues e shpalli z. Mustafa fajtor për krimet e luftës të ndalimit arbitrar, torturës dhe vrasjes së paligjshme dhe e dënoi me 26 vjet burgim.

 • Shqiptimi i urdhrit për zhdëmtimin e viktimave u bë më 6 prill 2023. Trupi Gjykues urdhëroi Mustafën të paguajë një shumë të gjithsejtë prej 207.000 euro si kompensim për dëmin e shkaktuar ndaj viktimave të krimeve për të cilat është shpallur fajtor.

 • Më 17 janar 2024, Kryetarja e DHSK-së Trendafilova caktoi Gjykatësin Zhilber Biti si gjykatës të vetëm për mbikëqyrjen e zbatimit nga Administratorja të urdhrit për zhdëmtim.

 

Lidhja me aktgjykimin  

 

LIDHJA DREJT PËRMBLEDHJES SË URDHRIT PËR ZHDËMTIM 

 

Të dhëna/statistika për gjykimin
Përbërja e Trupit Gjykues Gjykatësit Mapi Feld-Folia (kryesuese), Roland Dekers, Zhilber Biti, dhe Vladimir Mikula (rezervë)
Zyra e Prokurorit të Specializuar Cezari Mihalquk, Silvia D’Askoli, Filipo De Minicis
Mbrojtja Xhulius von Bone (Mbrojtës), Betim Shala (Bashkëmbrojtës)
Mbrojtësi/Mbrojtësja i/e Viktimave Ani Pues (Mbrojtëse), Annebrecht Vosenberg (Bashkëmbrojtëse)
Numri i dëshmitarëve gjatë gjykimit 29 (14 ZPS, përfshirë kundërdëshminë e një dëshmitari; 15 Mbrojtja)
Numri i dëshmive me shkrim të dëshmitarëve 2 (ZPS)
Numri i viktimave pjesëmarrëse 8
Numri i ditëve të gjykimit në sallën e gjyqit 53
Kohëzgjatja e procedurës paraprake 11 muaj 22 ditë
Kohëzgjatja e fazës së kuvendimeve në lidhje me vendimin e gjykimit (nga përfundimi i gjykimit deri në shqiptimin e vendimit të gjykimit)        3 muaj
Kohëzgjatja e gjithsejtë në Gjykatën Themelore (nga transferimi në DHSK deri në vendimin e gjykimit)  26 muaj 22 ditë

Apeli (Numri i çështjes: KSC-CA-2023-02)

 • Më 9 janar 2023, Paneli i Gjykatës së Apelit miratoi pjesërisht mocionin e Mbrojtjes së Mustafës lidhur me zgjatjen e afatit dhe autorizoi të dyja palët që të dorëzojnë njoftimet e tyre për apel, në qoftë se kanë, më së largu deri më 3 shkurt 2023.

 • Më 2 shkurt 2023, Mbrojtja e Mustafës njoftimin (konfidencial) për apel kundër Aktgjykimit. Rrjedhimisht, Kryetarja caktoi Panelin e Gjykatës së Apelit, të përbërë nga gjykatësit Mishelë Pikar, Kai Ambos dhe Nina Jorgensen për të vendosur mbi apelin. Më 13 shkurt 2023, Mbrojtja dorëzoi versionin e redaktuar publik të njoftimit për apel.

 • Konferenca para Apelit u mbajt më 16 shkurt 2023.

 • Më 3 prill 2023, Paneli i Gjykatës së Apelit miratoi pjesërisht kërkesën e Mbrojtjes së Mustafës lidhur me zgjatjen e afatit dhe e autorizoi që ta dorëzojë dosjen e vet të apelit më së largu deri më 24 prill 2023. Versioni i redaktuar i fundit i dosjes së korrigjuar të apelit të Mbrojtjes u dorëzua më 15 shtator 2023.

 • Seanca e apelit u mbajt më 26 dhe 27 tetor.

 • Aktgjykimi i apelit u shpall më 14 dhjetor 2023. Paneli i Apelit la në fuqi verdiktet e fajësisë së Mustafës për krimet e luftës të ndalimit arbitrar (Pika 1), torturës (Pika 3) dhe vrasjes së paligjshme (Pika 4). Paneli rrëzoi tetë pika të paraqitura nga Mustafa ndërsa miratoi pjesërisht kundërshtimin e tij ndaj dënimit me 26 vjet burgim nga Trupi Gjykues.  Paneli konstatoi se në çështjet e gjykuara si në tribunalë penalë dhe në gjykatat e Kosovës lidhur me krime lufte të krahasueshme me ato për të cilat u dënua Mustafa, dënimet e dhëna ishin më të shkurtra se dënimi nga Trupi Gjykues në këtë çështje. Rrjedhimisht, Paneli i Apelit zvogëloi dënimin e njësuar të Mustafës nga 26 në 22 vjet burgim, duke llogaritur kohën e kaluar në paraburgim. Paneli vuri në dukje se vendimi i tij nuk ndikon në Urdhrin për Zhdëmtim, të lëshuar më 6 prill 2023, meqenëse Mustafa nuk e ka apeluar atë.

 

AKTGJYKIMI I APELIT 

 

Të dhëna/statistika për çështjen në apel
Përbërja e Panelit të Gjykatës së Apelit Gjykatësit Mishelë Pikar (kryesuese), Kai Ambos dhe Nina Jorgensen
Zyra e Prokurorit të Specializuar Cezari Mihalquk, Silvia D’Askoli, Niko Barlink
Mbrojtja Xhulius von Bone (Mbrojtës), Betim Shala (Bashkëmbrojtës)
Mbrojtësi/Mbrojtësja i/e Viktimave Ani Pues (Mbrojtëse), Annebrecht Vosenberg (Bashkëmbrojtëse)
Faza e kuvendimeve e Aktgjykimit të apelit (nga parashtrimet e fundit të palëve deri në shqiptimin e aktgjykimit të apelit) 1 muaj 13 ditë
Kohëzgjatja e çështjes në apel* 10 muaj 12 ditë

*periudha nga dorëzimi i njoftimeve për apel deri në shqiptimin e vendimit të gjykimit në apel


 

Kërkesa për mbrojtjen e ligjshmërisë para Gjykatës Supreme (Numri i çështjes: KSC-SC-2024-02)

 • Më 15 janar 2024, Mbrojtja e Mustafës ka kërkuar zgjatjen e afatit për dorëzimin e kërkesës për mbrojtjen e ligjshmërisë. Më 17 janar 2024, Kryetarja Trendafilova caktoi Panelin e Gjykatës Supreme për të vendosur lidhur me këtë kërkesë dhe kërkesat tjera që kanë të bëjnë me këtë çështje. Më 25 janar, Paneli i Gjykatës Supreme  hodhi poshtë kërkesën e Mbrojtjes lidhur me zgjatjen e afatit.

 • Më 14 mars 2024, Mustafa dorëzoi kërkesë për mbrojtjen e ligjshmërisë në përputhje me nenin 48(6) deri (8) të Ligjit dhe rregullën 193 të Rregullores.

Përbërja e Panelit të Gjykatës Supreme  Gjykatësit Ekaterina Trendafilova (kryesuese), Kristinë van den Vijngart dhe Daniel Fransen
Zyra e Prokurorit të Specializuar Cezari Mihalquk, Niko Barlink
Mbrojtja Xhulius von Bone (Mbrojtës)

LISTA E TË GJITHA SEANCAVE

Më poshtë mund të gjeni listën e të gjitha seancave në çështjen Mustafa. Ju lutem vini re se videot dhe transkriptet do t’i shtohen listës pasi që të bëhen të disponueshme. 

Lista e të gjitha seancave publike në çështjen Mustafa
Data Lloji i seancës Video regjistrimi Transkripti
28/09/2020 Paraqitje e parë Videoja Transkripti
05/10/2020 Konferencë mbi ecurinë e çështjes Videoja Transkripti
28/10/2020 Paraqitje e mëtejshme/konferencë mbi ecurinë e çështjes Videoja Transkripti
14/12/2020 Konferencë mbi ecurinë e çështjes Videoja Transkripti
01/02/2021 Konferencë mbi ecurinë e çështjes Videoja Transkripti
05/03/2021 Konferencë mbi ecurinë e çështjes Videoja Transkripti
09/06/2021 Konferencë përgatitore për gjykimin Videoja Transkripti
15/09/2021 Deklaratat hyrëse (ZPS dhe përfaqësuesja e viktimave) Videoja Transkripti
20/09/2021 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarit të ZPS-së W03593 Videoja Transkripti
21/09/2021 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarit të ZPS-së W03593 Videoja Transkripti
22/09/2021 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarit të ZPS-së W03593 Videoja Transkripti
23/09/2021 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarëve të ZPS-së W03593 dhe W04600 Videoja Transkripti
24/09/2021 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarit të ZPS-së W04600 Videoja Transkripti
27/09/2021 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarit të ZPS-sëW04600 Videoja Transkripti
04/10/2021 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarit të ZPS-së W01679 Videoja Transkripti
05/10/2021 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarit të ZPS-së W01679 Videoja Transkripti
12/10/2021 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarit të ZPS-së W03594 Videoja Transkripti
13/10/2021 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarit të ZPS-së W03594 Videoja Transkripti
14/10/2021 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarit të ZPS-së W03594 Videoja Transkripti
02/11/2021 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarit të ZPS-së W04603 Videoja Transkripti
03/11/2021 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarit të ZPS-së W04603 Videoja Transkripti
10/11/2021 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarit të ZPS-së W04669 Videoja Transkripti
11/11/2021 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarit të ZPS-së W04669 Videoja Transkripti
17/11/2021 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarit të ZPS-së W04676 Videoja Transkripti
18/11/2021 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarit të ZPS-së W04676 Videoja Transkripti
22/11/2021 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarit të ZPS-së W04391 Videoja Transkripti
23/11/2021 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarit të ZPS-së W04391 Videoja Transkripti
24/11/2021 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarit të ZPS-së W04390 Videoja Transkripti
13/12/2021 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarit të ZPS-së W04674 Videoja Transkripti
14/12/2021 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarit të ZPS-së W04674 Videoja Transkripti
18/01/2022 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarit të ZPS-së Fatmir Sopi Videoja Transkripti
19/01/2022 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarit të ZPS-së Fatmir Sopi Videoja Transkripti
25/01/2022 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarit të ZPS-së Sejdi Veseli Videoja Transkripti
01/02/2022 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarit të ZPS-së Fatmir Humolli Videoja Transkripti
02/02/2022 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarit të ZPS-së Fatmir Humolli Videoja Transkripti
08/03/2022 Konferencë përgatitore për Mbrojtjen/Konferencë për ecurinë e çështjes së viktimave Videoja Transkripti
09/03/2022 Konferencë përgatitore për Mbrojtjen/Konferencë për ecurinë e çështjes së viktimave Videoja Transkripti
21/03/2022 Paraqitja e provave nga mbrojtësja e viktimave Videoja Transkripti
22/03/2022 Deklarata hyrëse e Mbrojtjes Videoja  Transkripti
23/03/2022 Gjykimi - dëshmia e dëshmitarit të Mbrojtjes Brahim Mehmetaj Videoja Transkripti
24/03/2022 Gjykimi - dëshmia e dëshmitarit të Mbrojtjes Brahim Mehmetaj Videoja Transkripti
28/03/2022 Gjykimi - dëshmia e dëshmitarit të Mbrojtjes Ahmet Ademi Videoja Transkripti
29/03/2022 Gjykimi - dëshmia e dëshmitarit të Mbrojtjes Jakup Ismaili Videoja Transkripti
30/03/2022 Gjykimi - dëshmia e dëshmitarit të Mbrojtjes Hazim Borovci Videoja Transkripti
31/03/2022 Gjykimi - dëshmia e dëshmitarit të Mbrojtjes Hazim Borovci Videoja Transkripti
04/04/2022 Gjykimi - dëshmia e dëshmitarit të Mbrojtjes Gani Sopi Videoja Transkripti
05/04/2022 Gjykimi - dëshmia e dëshmitarit të Mbrojtjes Bislim Nreci Videoja Transkripti
06/04/2022 Gjykimi - dëshmia e dëshmitarit të Mbrojtjes Nazmi Vrbovci Videoja Transkripti
11/04/2022 Gjykimi - dëshmia e dëshmitarit të Mbrojtjes Kapllan Parduzi Videoja Transkripti
12/04/2022 Gjykimi - dëshmia e dëshmitarit të Mbrojtjes Nuredin Ibishi Videoja Transkripti
13/04/2022 Gjykimi - dëshmia e dëshmitarit të Mbrojtjes Sheqir Rrahimi Videoja Transkripti
20/04/2022 Gjykimi - dëshmia e dëshmitarit të Mbrojtjes Musli Halimi Videoja Transkripti
21/04/2022 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarëve të Mbrojtjes Musli Halimi dhe Selatin Krasniqi Videoja Transkripti
22/04/2022 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarëve të Mbrojtjes Selatin Krasniqi dhe Muhamet Ajeti Videoja Transkripti
11/05/2022 Gjykimi - dëshmia e dëshmitares së Mbrojtjes Teuta Hadri Videoja Transkripti
12/05/2022 Gjykimi – dëshmia e dëshmitarëve të Mbrojtjes Teuta Hadri dhe Ibadete Canolli-Kaciu Videoja Transkripti
19/05/2022 Gjykimi - çështje procedurale   Videoja Transkripti
01/06/2022 Gjykimi - kundërdëshmia e dëshmitarit të ZPS-së Videoja Transkripti
13/09/2022 Deklaratat përmbyllëse Videoja Transkripti
14/09/2022 Deklaratat përmbyllëse Videoja Transkripti
15/09/2022 Deklaratat përmbyllëse Videoja Transcripti
16/12/2022 Shpallja e aktgjykimit Videoja Transcripti
16/02/2023 Konference para apelit Videoja Transcripti
06/04/2023 Shqiptimit i urdhrit për zhdëmtim  Videoja Transkripti
26/10/2023 Seanca e apelit Videoja Transkripti
27/10/2023 Seanca e apelit Videoja Transkripti
14/12/2023 Vendim i apelit Videoja Transkripti

 

Informacion për lëndën

I akuzuar: 
Salih Mustafa
Numri i çështjes: 
KSC-BC-2020-05/KSC-CA-2023-02-KSC-SC-2024-02

Dokumente në lidhje me çështjen (Mbrojtja e Ligjshmërisë para Gjykatës Supreme)