Tokom perioda koji obuhvata optužnica, Hisni Gucati je bio predsednik Udruženja ratnih veterana Oslobodilačke vojske Kosova.

Tokom perioda koji obuhvata optužnica, Nasim Haradinaj je bio potpredsednik Udruženja ratnih veterana Oslobodilačke vojske Kosova.

ISTORIJAT OPTUŽNICE

Inicijalna optužnica protiv Gucatija i Haradinaja potvrđena je 11. decembra 2020, a objavljena 14. decembra 2020. Dana 23. juna 2021, panel Apelacionog suda je delimično odobrio žalbe Gucatija i Haradinaja u vezi navodnih nedostataka u formi optužnice i naredio da Specijalizovano tužilaštvo podnese korigovanu verziju optužnice. Korigovana optužnica je podnesena 5. jula 2021, a optužnica sa smanjenim brojem redakcija 4. oktobra 2021. Ovo je važeća optužnica u ovom predmetu. 

SAŽETAK OPTUŽBI

U optužnici se navodi da su najkasnije od 7. do 25. septembra, na tri konferencije za štampu i drugim skupovima koji su se medijski prenosili, kao i daljim distribuiranjem informacija, Gucati i Haradinaj neovlašćeno otkrili informacije zaštićene Zakonom o Specijalizovanim većima, uključujući podatke o izvesnim (potencijalnim) svedocima na osnovu kojih se može otkriti njihov identitet. Gucati i Haradinaj su (potencijalnim) svedocima upućivali potcenjivačke optužbe i poruke i u više navrata izražavali nameru da sabotiraju rad Specijalizovanih veća.

Optužbe protiv njih glase:

DVE TAČKE OPTUŽNICE ZA KRIVIČNA DELA PROTIV javnog reda

 • Ometanje službenih lica u vršenju službenih dužnosti (tačka 1 i tačka 2)

ČETIRI TAČKE OPTUŽNICE ZA KRIVIČNA DELA PROTIV PRAVOSUĐA I JAVNE UPRAVE

 • Zastrašivanje u toku krivičnog postupka (tačka 3)
 • Odmazda (tačka 4)
 • Povreda tajnosti postupka (tačka 5 i tačka 6)

 

LINK ZA VAŽEĆU OPTUŽNICU

 


TOK POSTUPKA

Prethodni postupak/suđenje (Broj predmeta: KSC-BC-2020-07)

 • Hisni Gucati i Nasim Haradinaj uhapšeni su u Prištini, Kosovo, 25. septembra 2020 i prebačeni u pritvorski objekat SVK 25, odnosno 26. septembra.

 • Gucati i Haradinaj su u svojstvu osumnjičenih stupili pred sudiju pojedinca, Nikolu Gijua, 29. septembra 2020. odnosno 1. oktobra 2020.

 • Dana, 11. decembra 2020, sudija za prethodni postupak Nikola Giju potvrdio je optužnicu protiv  dvojice optuženih.

 • Prvo pristupanje sudu Gucatija i Haradinaja pred sudijom za prethodni postupak Nikolom Gijuom održano je 18. decembra 2020. Gucati se po svim tačkama optužnice izjasnio da nije kriv dok je Haradinaj odlučio da se o krivici izjasni u roku od 30 dana. Tokom dodatnog pristupanja sudu 8. Januara 2021, Haradinaj se nije izjasnio o krivici. U skladu sa pravilom 92 (2)(f) Pravilnika, sudija za prethodni postupak je u ime optuženog evidentirao da nije kriv.

 • Dana 27. avgusta 2021, Specijalizovano tužilaštvo je podnelo javnu redigovanu verziju svog pretpretresnog podneska u ovom predmetu. Gucatijeva odbrana je to isto učinila 2. septembra dok je odbrana Haradinaja podnela "privremeni" pretpretresni podnesak 12.jula 2021.

 • Dana 16. jula 2021, sudija za prethodni postupak je prosledio spis predmeta Pretresnom panelu II. 

 • Konferencija za pripremu suđenja u ovom predmetu je održana 1. i 2. septembra 2021. nakon čega je usledila pripremna konferencija specijalizovanog tužioca 8. septembra 2021.godine.

 • Suđenje je počelo 7. oktobra 2021. Faza izvođenja dokaza tužilaštva je završila 10. novembra 2021.

 • Dana 26. novembra 2021, Pretresni panel je odbacio zahteve, podnesene od strane oba tima odbrane, za odbacivanjem svih optužbi iz optužnice, u skladu sa pravilom 130 Pravilnika o postupku i dokazima. Pripremna konferencija odbrane je održana 2. decembra, a izvođenje dokaznog postupka odbrane Gucatija je započelo 3. decembra 2021. godine, dok je predmet Haradinajeve odbrane počeo 15.decembra 2021.Oba tima odbrane su zvanično obavestili o završetku izvođenja svojih dokaza u ovom predmetu 2. februara 2022. godine.

 • Dokazni postupak u ovom predmetu je završio 3. februara 2022. Tužilaštvo, kao i odbrana Haradinaja, su podneli svoje završne podneske 3. marta 2022, dok je Gucatijeva odbrana to učinila 4. marta 2022. Dana 16. marta 2022, panel je ponovo otvorio dokazni postupak u ovom predmetu isključivo radi prihvatanja u dokazni spis određenih izjava, podnesenih od strane odbrane, u vezi odmeravanja kazne. Završna izlaganja su održana od 14. do 17. marta 2022.

 • Dana 18. maja 2022, izrečena je prvostepena presuda u ovom predmetu: Panel je oglasio Gucatija i Haradinaja krivim za ometanje službenih lica u vršenju službene dužnosti, zastrašivanje u toku krivičnog postupka i povredu tajnosti postupka i obojicu optuženih osudio na po četiri i po godine zatvora, s tim da im se odbije vreme provedeno u pritvoru, i izrekao im novčane kazne od po 100 eura. 

LINK ZA PRVOSTEPENU PRESUDU

 

Informacije/statistika o ovom suđenju
Sastav pretresnog panela Sudije Čarls Smit III (predsedavajući), Kristof Barte, Genel Metro, Fergal Gejnor (rezervni sudija)
Specijalizovano tužilaštvo Valerija Bolići, Metju Haling, Džejms Paće
Odbrana Gucati: Džonatan Ris (branilac), Hju Bouden i Elenor Stefenson (kobranioci)
Haradinaj: Tobi Kadman (branilac), Karl Bakli i Almudena Bernabeu Garsia (kobranioci)
Broj svedoka u sudnici 14 (4 za tužilaštvo; 6 za Gucatija, 4 za Haradinaja)
Broj pismenih izjava svedoka 18 (odbrana Gucatija 12, odbrana Haradinaja 6)
Broj dokaznih predmeta 169 (tužilaštvo), 46 (odbrana Gucatija), 20 (odbrana Haradinaja), 2 (pretresni panel)
Broj dana suđenja 32
Dužina prethodnog postupka 12 meseci i 12 dana
Dužina perioda većanja o prvostepenoj presudi (od završetka suđenja do izricanja prvostepene presude) 2 meseca i 1 dan
Ukupno vreme provedeno pred Osnovnim sudom (od dolaska u pritvorsku jedinicu do izricanja prvostepene presude) 19 meseci i 24 dana

 

Žalbeni postupak (Broj predmeta: KSC-CA-2022-01)

 • Gucati i Haradinaj su podneli svoje najave žalbi na prvostepenu presudu 17. juna 2022, nakon čega je predsednica SVK Trendafilova, u skladu sa pravilom 172 Pravilnika, odredila panel Apelacionog suda, sastavljen od sudija Mišel Pikar, Kai Ambosa i Nine Jorgensen da odluče o žalbama. Tužilaštvo je obavestilo da ne namerava da se žali na prvostepenu presudu.

 • Dana 1. jula, panel Apelacionog suda je, zbog, između ostalog, nepoštivanja uslova iz relevantnog Uputstva za rad, u celini poništio Haradinajevu najavu žalbe na presudu i naložio mu da je ponovo podnese u roku od nedelju dana (od datuma prijema ove odluke panela). Što se tiče Gucatijeve najave žalbe, panel je poništio samo njen 18. osnov i naložio mu da, ukoliko želi da zadrži taj osnov, ponovo podnese najavu žalbe u istom roku. Najave žalbi su ponovo podnesene 10. jula (Haradinaj) i 11. jula 2022. (Gucati). 

 • Predžalbena konferencija je održana 5. jula 2022. Hisni Gucati je dostavio svoj žalbeni podnesak 22. avgusta 2022, dok je poslednja korigovana verzija žalbenog podneska Nasima Haradinaja podnesena 2. septembra 2022. 

 • Žalbeni pretres u ovom predmetu je održan 1. i 2. decembra 2022. 

 • Žalbena presuda je izrečena 2. februara 2023.godine. Panel Apelacionog suda potvrdio je odluku o krivici Gucatija i Haradinaja za zastrašivanje  u toku krivičnog postupka (treća tačka optužnice), povredu tajnosti postupka neovlašćenim otkrivanjem tajnih informacija obelodanjenih u zvaničnom postupku (peta tačka optužnice) i povredu tajnosti postupka neovlašćenim otkrivanjem identiteta i ličnih podataka zaštićenih svedoka (šesta tačka optužnice). Pored toga, panel Apelacionog suda je, uz suprotno mišljenje sudije Ambosa, potvrdio i odluku o krivici Gucatija i Haradinaja za ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti putem ozbiljnih pretnji (prva tačka optužnice). Panel Apelacionog suda poništio je zaključak pretresnog panela o ometanju službenog lica u vršenju službene dužnosti učestvovanjem u zajedničkom delovanju grupe (druga tačka optužnice) i po toj tački oslobodio Gucatija i Haradinaja krivice. Na osnovu tih zaključaka, panel Apelacionog suda je, većinskom odlukom, Gucatiju i Haradinaju kaznu od četiri i po godine zatvora, koju je odredio pretresni panel umanjio na četiri godine i tri meseca zatvora, u koju se uračunava vreme provedeno u pritvoru. Panel Apelacionog suda je za obojicu optuženih potvrdio i dodatnu kaznu u iznosu od po sto evra (100 EUR).

LINK ZA DRUGOSTEPENU PRESUDU

 

Informacije/statistika o žalbenom postupku
Sastav panela Apelacionog suda Sudije Mišel Pikar (predsedavajući), Kai Ambos i Nina Jergensen
Specijalizovano tužilaštvo Metju Haling, Džejms Paće
Odbrana Gucati: Džonatan Ris (branilac), Hju Bouden i Elenor Stefenson (kobranioci)
Haradinaj: Tobi Kadman (branilac), Almudena Bernabeu Garsia i Džon Kabon (kobranioci)
Dužina perioda većanja o drugostepenoj presudi (od poslednjeg podneska strana u postupku do izricanja drugostepene presude) 30 dana
Dužina žalbenog postupka* 7 meseci i 16 dana

*period od podnošenja najave žalbe do izricanja žalbene presude


 

Zahtevi za zaštitu zakonitosti pred Vrhovnim sudom (Broj predmeta: KSC-SC-2023-01)

 • Haradinaj i Gucati su 2. odnosno 3. maja 2023. godine podneli zahtev za zaštitu zakonitosti u skladu sa članom 48(6) do (8) Zakona kao i pravilom 193 Pravilnika. Nakon toga, predsednica je odredila panel Vrhovnog suda, sastavljenog od sudija Ekaterine Trendafilove, Kristine van den Vajngart i Danijela Fransena da odluče o zahtevima. Dana 9. maja 2023, Haradinaj je ponovo podneo svoj zahtev.

 • Dana 18. septembra 2023, panel Vrhovnog suda je odbio oba zahteva za zaštitu zakonitosti.

 
Sastav panela Vrhovnog suda Sudije Ekaterina Trendafilova (predsedavajuća), Kristina van den Vajngart i Danijel Fransen
Specijalizovano tužilaštvo Metju Haling, Džejms Paće
Odbrana Gucati: Džonatan Ris (branilac), Hju Bouden i Elenor Stefenson (kobranioci)
Haradinaj: Tobi Kadman (branilac), Almudena Bernabeu Garsia i Džon Kabon (kobranioci)

Ublažavanje ili izmena kazne

 • Dana 12. oktobra 2023, predsednica Specijalizovanih veća Kosova Ekaterina Trendafilova, donela je odluku o izmeni kazne izrečene Hisniju Gucatiju i odobrila njegovo puštanje na slobodu 18. oktobra 2023. ili približno tog datuma, pod uslovima izloženim u toj odluci. Ti uslovi će se primenjivati do isteka kazne od četiri godine i tri meseca koju je izrekao panel Apelacionog suda. Hisni Gucati je pušten na slobodu 17. oktobra 2023.

 • Dana 12. oktobra 2023,  predsednica Trendafilova, donela je odluku da, po dobijanju izveštaja od sekretara Fidelme Donlon o Haradinajevom vladanju tokom boravka u pritvorskom objektu Specijalizovanih veća, razmotri pitanje izmene kazne izrečene Haradinaju i  mogućnost njegovog puštanja na slobodu pod izvesnim uslovima. Dana 12. decembra 2023. godine predsednica je donela odluku da se kazna izrečena Nasimu Haradinaju izmeni i da se Haradinaj 14. decembra 2023. ili približno tog datuma pusti na slobodu, pod uslovima iznetim u odluci. Ti uslovi ostaju na snazi do isteka kazne od četiri godine i tri meseca koju je izrekao panel Apelacionog suda. Nasim Haradinaj je pušten na slobodu 14. decembra 2023. 


   

SVA SUDSKA ROČIŠTA

Ispod se nalazi spisak svih ročišta u predmetu protiv Gucatija i Haradinaja. Molimo da imate u vidu da će se video snimci i transkripti dodavati u tabelu kada budu dostupni. 

Sva javna ročišta u predmetu protiv Gucatija i Haradinaja
Datum Vrsta ročišta Video snimak Transkript
29/09/2020 Prvo pojavljivanje (Haradinaj) Video Transkript
01/10/2020 Prvo pojavljivanje (Gucati) Video Transkript
18/12/2020 Prvo pristupanje sudu (Haradinaj) Video Transkript
18/12/2020 Prvo pristupanje sudu (Gucati) Video Transkript
08/01/2021 Dodatno pojavljivanje (Haradinaj)/Statusna konferencija Video Transkript
24/02/2021 Statusna konferencija Video Transkript
30/03/2021 Statusna konferencija Video Transkript
30/04/2021 Statusna konferencija Video Transkript
28/05/2021 Statusna konferencija Video Transkript
14/07/2021 Statusna konferencija Video Transkript
01/09/2021 Konferencija za pripremu suđenja Video Transkript
02/09/2021 Konferencija za pripremu suđenja Video Transkript
08/09/2021 Pripremna konferencija specijalizovanog tužioca Video Transkript
07/10/2021 Uvodna izlaganja (tužilaštvo) Video Transkript
18/10/2021 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva Zdenke Pumper Video Transkript
19/10/2021 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva Zdenke Pumper Video Transkript
20/10/2021 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva Zdenke Pumper Video Transkript
21/10/2021 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva Zdenke Pumper Video Transkript
25/10/2021 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva Zdenke Pumper Video Transkript
26/10/2021 Sudska sednica - iskazi svedoka tužilaštva Zdenke Pumper i Halila Beriše (Halil Berisha) Video Transkript
27/10/2021 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva Halila Beriše (Halil Berisha) Video Transkript
28/10/2021 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva Mire Jukića Video Transkript
04/11/2021 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva Mire Jukića Video Transkript
05/11/2021 Sudska sednica - iskaz svedoka tužilaštva Danijela Moberga (Daniel Moberg) Video Transkript
08/11/2021 Sudska sednica - sednica o proceduralnim pitanjima/izjave optuženih bez polaganja zakletve Video Transkript
02/12/2021 Pripremna konferencija odbrane Video Transkript
03/12/2021 Uvodno izlaganje (Gucatijeva odbrana) Video Transkript
06/12/2021 Sudska sednica - iskaz svedoka Hisnija Gucatija (optuženi) Video Transkript
07/12/2021 Sudska sednica - iskaz svedoka Hisnija Gucatija (optuženi) Video Transkript
08/12/2021 Sudska sednica - iskaz svedoka Hisnija Gucatija (optuženi) Video Transkript
09/12/2021 Sudska sednica - iskazi svedoka Taibe Miftari, Elmedine Balaži (Elmedina Ballazhi), Prena Marašija (Pren Marashi) i Metuša Krieziuja (Metush Kryeziu)  Video Transkript
10/12/2021 Sudska sednica - iskaz svedoka Čela Gašija (Cele Gashi) Video Transkript
15/12/2021 Sudska sednica - dodatno unakrsno ispitivanje dva ponovno pozvana svedoka tužilaštva/Uvodno izlaganje Haradinajeve odbrane Video Transkript
11/01/2022 Sudska sednica - iskaz svedoka Nasima Haradinaja (optuženi) Video Transkript
12/01/2022 Sudska sednica - iskaz svedoka Nasima Haradinaja (optuženi) Video Transkript
13/01/2022 Sudska sednica - iskaz svedoka Nasima Haradinaja (optuženi) Video Transkript
14/01/2022 Sudska sednica - iskazi svedoka Nasima Haradinaja (optuženi) i Rašita Ćalaja (Rashit Qalaj) Video Transkript
21/01/2022 Sudska sednica - iskaz svedoka Ane Majers (Anna Myers) Video Transkript
24/01/2022 Sudska sednica - iskaz svedoka Roberta Rida (Robert Reid) Video Transkript
28/01/2022 Sudska sednica - iskaz svedoka Roberta Rida (Robert Reid) Video Transkript
31/01/2022 Statusna konferencija Video Transkript
14/03/2022 Završna izlaganja (tužilaštvo) Video Transkript
15/03/2022 Završna izlaganja (odbrana Gucatija) Video Transkript
16/03/2022 Završna izlaganja (odbrane Gucatija i Haradinaja) Video Transkript
17/03/2022 Završna izlaganja (odgovori tužilaštva, replika odbrane, izjašnjenja o odmeravanju kazne) Video Transkript
18/05/2022 Izricanje prvostepene presude Video Transkript
05/07/2022 Predžalbena konferencija Video Transkript
01/12/2022 Žalbeni pretres Video Transkript
02/12/2022 Žalbeni pretres Video Transkript
02/02/2023 Žalbena presuda Video Transkript

 

 

Podaci o predmetu

Optuženi: 
Hisni Gucati & Nasim Haradinaj
Broj predmeta: 
KSC-BC-2020-07/KSC-CA-2022-01/KSC-SC-2023-01
Faza postupka: 
* Postupak na osnovu člana 15(2) Zakona