Nëse dini ose besoni se keni Kovid-19, ose keni pasur ndonjë nga simptomat e sëmundjes në 24 orët e fundit para vizitës suaj, si ftohje, kollë, vështirësi në frymëmarrje ose temperaturë/ethe, nuk duhet të hyni në objekt. E njëjta gjë vlen edhe nëse ndonjë person me të cilin jetoni ka Kovid-19 ose ndonjë nga simptomat e sëmundjes.

Më shumë hollësi në lidhje me simptomat e Kovid-19 dhe informacion tjetër relevant mund t’i gjeni këtu:  https://www.government.nl/topics/coronavirus-Kovid-19/frequently-asked-questions-about-coronavirus-and-health

Ju lutemi sigurohuni që të mbërrini 60 minuta para kohe (për seanca publike), 20 minuta para kohe (për vizita) meqenëse procedurat e hyrjes mund të zgjasin më shumë se zakonisht për shkak të masave të Kovid-19.

Me të mbërritur te hyrja e DHSK/ZPS-së,  punonjësi i sigurisë i DHSK-së do t’ju bëjë disa pyetje në lidhje me Kovid-19 që janë relevante për dhënien e lejes për të hyrë në objekt. Ju lutemi përgjigjuni pyetjeve me vërtetësi dhe me sa keni dijeni.

Pyetjet janë:

1. A keni  pasur simptomat e mëposhtme në 24 orët e fundit? kollë, simptoma të ftohjes së zakonshme, ethe ose temperaturë të ngritur, vështirësi në frymëmarrje, humbje të shijes ose nuhatjes

2. A ka dikush në shtëpinë tuaj ethe dhe/ose vështirësi në frymëmarje?

3. A keni pasur infeksion me koronavirus? (i konfirmuar në laborator brenda 7 dirëve të shkuara)

4. A është dikush në familjen tuaj ose bashkësinë tuaj familjare i infektuar me Kovid-19, dhe a keni pasur kontakt me ta në 10 ditët e shkuara gjatë kohës që ata ende kishin probleme?

5. A jeni në karantinë për arsye se keni pasur kontakt të drejtpërdrejtë me një person për të cilin është konfirmuar infektimi me Kovid-19. A keni qenë në një shtet me kodin protokalli ose me kodin e kuq (në 10 ditër e shkuara)?

Gjatë kohës që jeni në pritje për të hyrë në objekt, duhet të mbani distancën prej 1.5 metra nga personat përreth.

Pas hyrjes në objekt, duhet të zbatoni këto rregulla:

  • Ju lutemi bartni maskën për fytyrë gjatë tërë kohës së qëndrimit në ndërtesë. Mund t’ju kërkohet që ta hiqni atë në mënyrë që personeli i sigurisë të mund të verifikojë identitetin tuaj kur të hyni në objekt ose në çdo moment kur një nga punonjësit e sigurisë të DHSK-së ua kërkon një gjë të tillë.

  • Përdorni dezinfektues për duar para se të hyni në objekt dhe rregullisht pas kësaj, përfshirë pas vajtjes në banjë, pas teshtitjes/kollitjes etj

  • Mbani distancë fizike prej së paku 1.5 metra nga personat e tjerë në çdo kohë

  • Mos prekni fytyrën

  • Zbatoni udhëzimet e sigurisë të dhëna nga personeli i sigurisë i DHSK-së gjatë pranisë suaj në mjediset e DHSK-së.

Nëse testoheni deri në 10 ditë pas vizitës në DHSK dhe rezultoni pozitiv, ju kërkojmë me respekt të na dërgoni një email në [email protected]. Ju lutemi shënoni datën e vizitës së fundit në DHSK dhe në çfarë cilësie keni vizituar. Kjo do të na mundësojë që të marrim masat e nevojshme parandaluese. Informacioni i dhënë nga ju do të trajtohet si konfidencial.

Ju lutemi mbani parasysh se këto masa janë për sigurinë tuaj dhe të të tjerëve. E vlerësojmë lart bashkëpunimin tuaj.