Dhomat e Specializuara të Kosovës mirëpresin vizitorët që dëshirojnë të përcjellin seancat publike nga galeria publike e sallës së gjyqit. Gazetarët do të kenë mundësi të ndjekin seancat publike nga qendra për median. Datat dhe oraret e seancave publike do të publikohen në faqen e internetit të DHSK-së.

Aktualisht, për shkak të masave për parandalimin e përhapjes së Kovid-19, numri i ulëseve në dispozicion në galeri do të jetë shumë i kufizuar dhe nevojitet regjistrimi paraprak.

Regjistrimi paraprak

Për të përcjellë një seancë publike të planifikuar, duhet të regjistroheni paraprakisht duke dërguar një mesazh elektronik (email )në public@scp-ks.org sa më parë që është e mundshme, por jo më vonë se deri në orën 12:00 të mesditës, një ditë para seancës së planifikuar.

Ju lutemi që në email të jepni të këto të dhëna:

  • Emrin e plotë

  • Datën e lindjes

  • Nënshtetësinë dhe numrin e pasaportës ose të ndonjë dokumenti tjetër kombëtar të identifikimit

  • Përkatësinë në ndonjë organizatë, nëse është relevante (p.sh. person privat, diplomat i akredituar, OJQ/shoqëri civile)

  • Gazetarët të cilët dëshirojnë të përcjellin punën nga qendra për median duhet gjithashtu të japin emrin e organit të medias, vendi ku janë të vendosur, si dhe skanimin e kartës së gazetarit.

Do t’ju informojmë sa më parë që është e mundshme se a ka ulëse të lira në galerinë publike. Nëse nuk ka ulëse të lira, seancat publike mund t’i përcillni edhe përmes internetit. Ju kërkojmë mirëkuptim duke marrë parasysh kufizimet e imponuara prej masave për mbrojtjen e shëndetit publik si përgjigje ndaj KOVID-19.

Mbërritja dhe regjistrimi

Ju lutemi sigurohuni që të mbërrini 60 minuta para kohe sepse procedurat e hyrjes mund të zgjasin më shumë se zakonisht për shkak të masave kundër Kovid-19.

Kërkojmë me respekt nga personat që përcjellin seancat publike që të përdorin hyrjen e përparme të DHSK-së që ndodhet në Raamweg.

Me të mbërritur në DHSK, të gjithë vizitorët duhet të tregojnë në sportelin e sigurisë një dokument identifikimi të vlefshëm me fotografi për të hyrë në objekt.

Të gjithë vizitorët do t’u nënshtrohen kontrolleve të sigurisë para se hyjnë në objekt dhe përsëri para se të hyjnë në galeri, që përfshin edhe kalimin nëpër detektor të metaleve. Nuk do t’i lejohet hyrja cilitdo që refuzon kontrollet e sigurisë.

Një punonjës i sigurisë i DHSK-së do t’u bëjë të gjithë vizitorëve disa pyetje në lidhje me Kovid-19, që janë relevante për dhënien e lejes për të hyrë në objekt.