Dhomat e Specializuara të Kosovës mirëpresin vizitorët e moshës mbi 16 vjeç që dëshirojnë të ndjekin seancat publike nga galeria publike e sallës së gjyqit. Gazetarët kanë mundësi t’i ndjekin seancat publike nga qendra për median. Datat dhe oraret e seancave publike njoftohen në faqen e internetit të DHSK-së.

Seancat gjyqësore publike mund të përfshijnë përmbajtje që mund të jetë shqetësuese për disa pjesëmarrës. Këshillohet që vizitorët të gjykojnë dhe të vendosin vetë nëse duan t’i ndjekin ato. Për këtë arsye, personat nën 16 vjeç lejohen të jenë të pranishëm në galerinë publike gjatë seancave gjyqësore vetëm sipas disa kushteve të caktuara (shihni më poshtë).  

Aktualisht, për shkak të masave për parandalimin e përhapjes së Kovid-19, numri i ulëseve në dispozicion në galeri është shumë i kufizuar dhe nevojitet regjistrim paraprak.

Regjistrimi paraprak

Për të ndjekur një seancë publike të planifikuar, duhet të regjistroheni paraprakisht duke dërguar një mesazh elektronik (email) në [email protected]. Përveç nëse përcaktohet ndryshe në kalendarin e gjykatës, afati për të kryer regjistrimin paraprak është në orën 12:00, dy ditë pune para seancës përkatëse.

Ju lutemi që në email të jepni të këto të dhëna:

  • Emrin e plotë

  • Datën e lindjes

  • Shtetësinë dhe numrin e pasaportës ose të ndonjë dokumenti tjetër identifikimi nga shteti përkatës

  • Përkatësinë në ndonjë organizatë, nëse ka (p.sh. person privat, diplomat i akredituar, OJQ/shoqëri civile)

  • Gazetarët të cilët dëshirojnë të ndjekin seancat nga qendra për median duhet gjithashtu të japin emrin e organit të medias, vendin ku janë të vendosur, si dhe një kopje të skanuar të kartës së gazetarit.

Do t’ju informojmë sa më parë që është e mundshme nëse ka ulëse të lira në galerinë publike. Nëse nuk ka, seancat publike mund t’i ndiqni edhe përmes internetit. Ju kërkojmë mirëkuptim duke marrë parasysh kufizimet e imponuara prej masave për mbrojtjen e shëndetit publik në përgjigje ndaj Kovid-19.

Mbërritja dhe regjistrimi

Ju lutemi sigurohuni që të mbërrini 60 minuta para orarit të fillimit të seancës sepse procedurat e hyrjes mund të zgjasin më shumë se zakonisht për shkak të masave kundër Kovid-19.

Personat që dëshirojnë të ndjekin seancat publike janë të lutur të përdorin hyrjen kryesore të ndërtesës së DHSK-së që ndodhet në rrugën Raamweg.

Me të mbërritur në DHSK, të gjithë vizitorët duhet të tregojnë në sportelin e sigurisë një dokument identifikimi të vlefshëm me fotografi, për t’u lejuar të hyjnë në ndërtesë.

Të gjithë vizitorët do t’u nënshtrohen kontrolleve të sigurisë para se të hyjnë në ndërtesë dhe përsëri para se të hyjnë në galeri, që përfshin edhe kalimin nëpër detektorin e metaleve. Personave që refuzojnë kontrollet e sigurisë nuk do t’u lejohet hyrja.

Një punonjës i sigurisë i DHSK-së do t’u bëjë të gjithë vizitorëve disa pyetje në lidhje me Kovid-19, të cilat kanë lidhje me dhënien e lejes për të hyrë në ndërtesë.

VIZITORËT NËN  16 VJEÇ

Për ndjekjen e seancave publike prej galerisë publike të sallës së gjyqit nga persona të moshës nën 16 vjeç zbatohen disa kufizime.  

Fëmijët nën 14 vjeç nuk lejohen të ndjekin seancat gjyqësore nga galeria publike e sallës së gjyqit, me përjashtim të fëmijëve apo të personave në ngarkim të të akuzuarve që ndjekin seancën përkatëse.

Vizitorët nga mosha 14 deri në 16 vjeç mund të lejohen të ndjekin seanca gjyqësore nga galeria publike e sallës së gjyqit me autorizim të kryegjykatësit dhe me leje  të prindit ose kujdestarit ligjor. Ata duhet të jenë të shoqëruar nga prindi, kujdestari ligjor, ose nga një i rritur tjetër mbikëqyrës.

Grupet me deri në 10 vizitorë nga mosha 14 deri në 16 vjeç, të shoqëruar nga një i rritur mbikëqyrës, mund të kërkojnë gjithashtu autorizim për të ndjekur seanca publike.

Për të kërkuar autorizim për një person të moshës nën 16 vjeç për të ndjekur një seancë gjyqësore, ju lutemi plotësoni formularin e kërkesës dhe dërgojeni atë në adresën e postës elektronike  [email protected]  të paktën 48 orë para mbajtjes së seancës.