Sekretar je odgovoran za upravu, pružanje usluga i obavljanje drugih povezanih funkcija Specijalizovanih veća. Sekretar je na čelu Sekretarijata i predstavlja jednu od tri najviše rukovodne funkcije Specijalizovanih veća i Specijalizovanog tužilaštva.

Sekretar je ujedno i najviša upravna vlast u sudu. Takođe rukovodi službama za podršku sudske aktivnosti, te pruža svu neophodnu pravnu i operativnu podršku Većima i Specijalizovanom tužilaštvu. Sekretarijat se sastoji od službi koje su u funkciji podrške rada suda, a to su: pravna, sudska, jezička i informatička služba, kao i služba za ljudske resurse, podršku i zaštitu svedoka, javno informisanje i komunikacije, budžet i bezbednost. Pored toga, sekretar je nadležan i za druge delatnosti koje su neophodne za postupke koje vode Specijalizovana veća, odnosno za Službu odbrane, Službu za učešće žrtava, Pritvorsku jedinicu i Ombudsmana.

Služba Sekretarijata za pružanje zaštite i podrške svedocima sprovodi mere obezbeđenja i zaštite svedoka. U slučaju pretnji, zastrašivanja i kršenja naloga o zaštitnim merama Specijalizovano tužilaštvo može pred Specijalizovanim većima pokrenuti krivični postupak.

Sekretar je takođe nadležan za pripremu i realizaciju budžeta Specijalizovanih veća u skladu sa EU standardima i finansijskim propisima. Pored toga, zadužen je za odnose sa diplomatskom zajednicom i za spoljnu koordinaciju, kao i za implementaciju smernica o komunikaciji Specijalizovanih veća sa javnošću.

Dr Fidelma Donlon je sekretar Specijalizovanih veća.

Služba odbrane

Zakonom o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu utvrđuje pravo svih optuženih pred Specijalizovanim većima da se brane putem “specijalizovanog branioca”, advokata koji ispunjava uslove za postupanje pred Specijalizovanim većima. Osumnjičeni ili optuženi ima pravo da mu se dodeli specijalizovani branilac u svakom predmetu u kojem to zahtevaju interesi pravde. Služba odbrane u ime sekretara vodi imenik branilaca. Služba odbrane će takođe voditi sistem pravne pomoći za zastupanje osumnjičenih i/ili optuženih slabog ili slabijeg imovinskog stanja koji nemaju dovoljno finansijskih sredstava.

Dana 6. novembra 2017, po odobrenju predsednika, a nakon konsultacija sa sudijama, sekretar je usvojio Direktivu o braniocima i zastupnicima. Direktivom su utvrđeni uslovi koje branioci moraju da zadovolje za upis u imenik specijalizovanih branilaca koji imaju pravo da zastupaju osumnjičene ili optužene. Postupak za upis u imenik je sada otvoren a informacija o tome nalazi se ovde.

Služba za učešće žrtava

Zakon o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu podrobno navodi lične interese i prava žrtava u krivičnom postupku pred Specijalizovanim većima. Zakonom je predviđeno formiranje Službe za učešće žrtava pri Sekretarijatu. Služba za učešće žrtava će pružati pomoć i savete žrtvama koje učestvuju u krivičnom postupku pred Specijalizovanim većima.

Služba za učešće žrtava vodi sistem učešća žrtava pred Specijalizovanom većima. Služba vodi imenik zastupnika koji su specijalizovani i iskusni u zastupanju žrtava i koji ispunjavaju uslove za zastupanje žrtava. Pored toga, Služba za učešće žrtava vodi sistem plaćanja za pravno zastupanje žrtava.

Dana 6. novembra 2017, po odobrenju predsednika, a nakon konsultacija sa sudijama, sekretar je usvojio Direktivu o braniocima i zastupnicima. Direktivom su utvrđeni uslovi koje zastupnici moraju zadovoljiti da bi bili upisani u imenik zastupnika žrtava i imali pravo da zastupaju žrtve pred Specijalizovanim većima Kosova. Postupak za upis u imenik je sada otvoren a informacija o tome nalazi se ovde.