Sekretar je najviša upravna vlast u sudu. Takođe rukovodi službama za podršku sudske aktivnosti, te pruža svu neophodnu pravnu i operativnu podršku Većima i Specijalizovanom tužilaštvu.


Sekretar SVK dr Fidelma Donlon (kliknite za download​​​​​)

Dr Fidelma Donlon, pravnik iz Irske, imenovana je na funkciju sekretara Specijalizovanih veća Kosova u aprilu 2016. godine. Stručnjak sa velikim iskustvom iz oblasti sudske uprave, uvaženi naučni radnik i pravnik, dr Donlon je prethodno predvodila Tim za planiranje Specijalizovanih veća i Sekretarijata suda, gde se tokom 2015-2016. bavila strateškim i organizacionim pitanjima vezanim za osnivanje Specijalizovanih veća Kosova.

U okviru svoje dugogodišnje karijere u međunarodnom krivičnom pravosuđu, dr Donlon je stekla obimno iskustvo na rukovodećim funkcijama pri raznim krivičnim sudovima, kao i značajno iskustvo iz oblasti sudskih reformi i razvoja sudskih kapaciteta.

Od 2010. do 2013. bila je na dužnosti zamenika sekretara Specijalnog suda za Sijera Leone, gde je rukovodila radom Sekretarijata do uspešnog završetka suđenja Čarlsu Tejloru, kao i tokom nekoliko postupaka za nepoštovanje suda. Prethodno je 2008. dr Donlon bila i savetnik Specijalnog suda za Sijera Leone u svojstvu eksperta o rezidualnim pitanjima, što je uključivalo i pravne obaveze Suda nakon okončanja prvostepenih i drugostepenih postupaka. Napisala je ekspertski izveštaj i osmislila Rezidualni specijalni sud za Sijera Leone.

Pored toga, dr Donlon poseduje konkretno iskustvo iz oblasti međunarodnog krivičnog pravosuđa u vezi sa Balkanom. Godine 2004. postavljena je na dužnost zamenika sekretara Odeljenja za ratne zločine, organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Suda Bosne i Hercegovine, gde je organizovala osnivanje Odeljenja, kao i uspešno prebacivanje predmeta iz Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju i početak odvijanja suđenja u novom sudu.

Od 2002. do 2004. dr Donlon je bila načelnica Odeljenja za reformu krivičnih ustanova i tužilaštva u okviru Kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, gde je rukovodila osnivanjem Odeljenja za ratne zločine i organizovani kriminal Suda Bosne i Hercegovine, te doprinela razvoju nacionalne strategije za reformu sudstva, tesno sarađujući sa Vladom BiH, zemljama donatorima i međunarodnim organizacijama.

Tokom svoje karijere, upravljala je sudskim budžetima, pregovarala o sredstvima dobijenim od zemalja donatora i kontrolisala ta sredstva, a pregovarala je i o zakonima i međunarodnim ugovorima sa mnogobrojnim vladama, te se brinula o njihovom sprovođenju.

Dr Donlon je diplomirala na Univerzitetskom koledžu u Dablinu i položila pravosudni ispit u Irskoj. Zvanje doktora pravnih nauka je stekla u Irskom centru za ljudska prava pri Nacionalnom univerzitetu Irske odbranivši tezu pod nazivom "Strategije okončanja rada međunarodnih krivičnih sudova za bivšu Jugoslaviju i Ruandu i Specijalnog suda za Sijera Leone - pouke o komplementarnosti i krivičnom gonjenju od strane nacionalnih sudova".

Dr Donlon je držala predavanja iz oblasti međunarodnog krivičnog prava i objavila mnoštvo radova na temu ad hoc sudova i međunarodnog pravosuđa te ljudskih prava.