Pritvorski objekat Specijalizovanih veća Kosova (u daljem tekstu: pritvorski objekat) nalazi se unutar zatvorskog kompleksa „PI Haaglanden” u Hagu.

Pritvorena lica smeštena su u pritvorskom objektu kojim rukovodi i upravlja Uprava pritvorske jedinice, pod nadležnošću sekretara Specijalizovanih veća.

U rukovođenju pritvorskim objektom poštuju se imperativne norme o humanom postupanju, kao i o poštovanju ljudskog dostojanstva, bezbednosti i sigurnosti. Propise koji se odnose na pritvorski objekat, uključujući Pravilnik o pritvoru, možete naći ovde. Ti propisi su u saglasnosti sa međunarodnim pravom ljudskih prava i međunarodno prihvaćenim standardima za postupanje sa licima lišenim slobode i konkretno se oslanjaju na Standardna minimalna pravila Ujedinjenih nacija za postupanje sa zatvorenicima (“Mandelina pravila”) i Evropska zatvorska pravila.

Pravilnik o pritvoru Specijalizovana veća Kosova izradila su u konsultaciji sa Međunarodnim komitetom Crvenog krsta (u daljem tekstu: MKCK). MKCK vrši inspekciju i nadzor pritvorskog objekta. To znači da MKCK redovno može da dođe u nenajavljenu i nezavisnu inspekciju pritvorskog objekta kako bi prekontrolisao uslove u pritvoru i obezbedio poštovanje ljudskih prava, međunarodnog prava i usvojenih normi o postupanju sa pritvorenicima.