Predsednik Specijalizovanih veća odgovoran je za sudsku upravu Specijalizovanih veća i vrši druge dužnosti za koje je nadležan u skladu sa Zakonom. Predsednik predstavlja sudska veća. 


      Predsednik Ekaterina Trendafilova (kliknite za download)

Jedna od glavnih dužnosti predsednika iz oblasti sudske uprave je raspoređivanje sudija sa liste međunarodnih sudija u sudske panele i na predmete koji se razmatraju pred Specijalizovanim većima.

Predsednika postavlja Organ za imenovanje na osnovu preporuke nezavisne Komisije za izbor. Za razliku od ostalih sudija na listi međunarodnih sudija, predsednik radi puno radno vreme. Predsednik je ujedno i predsedavajući sudija panela Vrhovnog suda čiji je član.

Predsednica Specijalizovanih veća je sudija Ekaterina Trendafilova.

Dr Ekaterina Trendafilova (1953.), renomirani pravnik, naučni radnik i sudija iz Bugarske, postavljena je za predsednicu Specijalizovanih veća Kosova u decembru 2016, a na dužnost je stupila 12. januara 2017. 

Predsednica Trendafilova ima istaknutu pravnu karijeru i obimno iskustvo iz oblasti krivičnog prava i postupka, međunarodnog krivičnog pravosudja, humanitarnog prava i ljudskih prava.

Od marta 2006. do marta 2015. obavljala je funkciju sudije Međunarodnog krivičnog suda (MKS). Tokom svog mandata u MKS-u bila je sudija u Odeljenju za prethodni postupak (u svojstvu predsedavajućeg sudije Veća za prethodni postupak II, kao i u svojstvu predsednika Odeljenja za prethodni postupak). Sudija Trendafilova je bila član Žalbenog veća koje je donelo prve dve pravosnažne odluke, i to u predmetima Tužilac protiv Tomasa Lubange Djila i Tužilac protiv Matjua Ngudjola Čuija, kao i u nekoliko interlokutorih žalbi.

Pre nego što je došla na sudijsku funkciju u MKS-u, predsednica Trendafilova je bila savetnica Ministarstva pravde po pitanju osnivanja MKS-a, a obavljala je i dužnost eksperta Ministarstva pravde i Parlamenta Bugarske u svojstvu predsednice Krivičnog odeljenja Zakonodavnog konsultativnog veća. Bila je i na čelu radne grupe za reformu Krivičnog procesnog zakonika Bugarske radeći na njegovom usaglašavanju sa evropskim i međunarodnim standardima za efikasno sprovođenje pravde i zaštitu ljudskih prava (1998-1999.). Dr Trendafilova je predstavljala Bugarsku u Komisiji UN-a za prevenciju kriminaliteta i krivično pravosuđe (1992-1994.). Pored toga, bila je i zamenik okružnog tužioca u Okružnom sudu u Sofiji (1985-1989.), te advokat i član Advokatske komore Sofije (1995-2006.).

Predsednica Trendafilova je dobitnica Humboltove (1993-1994.) i Fulbrajtove (1997.) stipendije. Doktorirala je 1984. i uvaženi je naučni radnik. Objavila je veliki broj stručnih radova i držala predavanja iz oblasti krivičnog postupka, ljudskih prava, međunarodnog i komparativnog krivičnog pravosuđa. Dr Trendafilova je istaknuti član i predsednik mnogobrojnih udruženja iz oblasti prava.