Të paraburgosurit kanë të drejtën e kohës dhe mjeteve e mundësive të mjaftueshme për përgatitjen e mbrojtjes së tyre. Një prej mënyrave për garantimin e kësaj të drejte është që të paraburgosurve u jepet mundësi e mjaftueshme për vizita dhe komunikim me mbrojtësit e tyre.

Përmbledhje të shkurtër të informacionit në lidhje me vizitat e mbrojtësve do të gjeni në fletinformacionin për vizitat e mbrojtësve.

Vizitat përmes videolidhjes janë një mundësi shtesë për të paraburgosurit për të komunikuar me mbrojtësit e tyre ndërkohë që vizitat personale në objektin e paraburgimit mund të përbëjnë rrezik për shëndetin e tyre. Procedura në lidhje me vizitat e mbrojtësve përmes videolidhjes përshkruhet këtu.

Informacion plotësues lidhur me mbrojtësit do të gjeni në: