Dhomat kryejnё funksion gjyqёsor dhe duke qenё se pёrfaqësojnë ҫdo nivel tё sistemit gjyqësor nё Kosovё, ato pasqyrojnё strukturёn gjyqёsore tё Kosovёs. Në përbërje të Dhomave janë vetëm gjykatës ndërkombëtarë.

Përbërja e Dhomave do të jetë si vijon: gjykatës individualë të cilët kryejnë detyrat e gjykatësit të procedurës paraprake; trupa gjykues të përbërë prej tre gjykatësish (dhe një gjykatësi rezervë); panele të Gjykatës së Apelit të përbëra prej tre gjykatësish; panele të Gjykatës Supreme të përbëra prej tre gjykatësish; panele të Gjykatës Kushtetuese të përbëra prej tre gjykatësish; dhe gjykatës individualë të tjerë të nevojshëm për kryerjen e funksioneve të Dhomave të Specializuara.

Gjykatёsit emёrohen prej shefit të Misionit tё BE-sё pёr Politikё tё Pёrbashkёt tё Sigurisё dhe Mbrojtjes, (shkurtimisht, shefi i Misionit të EULEX-it), nё bazё tё rekomandimeve tё një Paneli Përzgjedhës i pёrbёrё nga dy gjykatёs ndёrkombёtarë me pёrvojё tё konsiderueshme nё fushёn e tё drejtёs penale ndёrkombёtare dhe një zyrtar i tretë ndërkombëtar. Kryetari dhe  nënkryetari emёrohen nё bazё tё propozimeve tё Panelit Pёrzgjedhёs të pavarur. Gjykatёsit përfshihen nё Regjistrin e Gjykatёsve Ndёrkombёtarë. Sipas nevojave, Kryetari do tё caktojë gjykatёs nga ky Regjistër në çështje gjyqësore.

Në përputhje me Ligjin, gjykatësit janë individë me karakter të lartë moral, të paanshëm dhe të ndershëm, dhe plotësojnë kriteret për t’u emëruar në postet më të larta gjyqësore në vendet e tyre përkatëse. Në kryerjen e detyrave të tyre ata veprojnë në mënyrë të pavarur dhe nuk kërkojnë e nuk marrin udhëzime prej asnjë qeverie ose burimi tjetër. Ata janë individë me kompetencë të dëshmuar në fushën e të drejtës dhe procedurës penale, të drejtës ndërkombëtare dhe, sipas nevojës, kushtetuese, dhe kanë përvojë të gjerë si gjykatës, prokurorë ose avokatë mbrojtës në procese penale ndërkombëtare, ose në vendet e tyre.

Në Regjistrin e Gjykatësve Ndërkombëtarë u emëruan këta gjykatës:

1. Ҫarls L. Smith (Charles Smith III), Shtetet e Bashkuara të Amerikës

2. Kristinë van den Vajngart (Christine van der Wyngaert), Belgjikë

3. Mishelë Pikar (Michèle Picard), Francë

4. Tomas Laker (Thomas Laker), Gjermani

5. Emilio Gati (Emilio Gatti), Itali

6. Vidar Stensland, Dhoma e Specializuar e Gjykatës Kushtetuese, Norvegji

7. Roland Dekers (Roland Dekkers), Holandë

8. Antonio Balsamo, Dhoma e Specializuar e Gjykatës Kushtetuese, Itali

9. Kai Ambos, Gjermani

10. Kenet Roberts (Kenneth Roberts), Kanada

11. Mapi Feld-Folia (Mappie Veldt-Foglia), Holandë

12. Kristof Barte (Christoph Barthe), Gjermani

13. Vladimir Mikula, Republika Çeke

14. Gënel Metro (Guénaël Mettraux), Zvicër

15. Nikola Giju (Nicolas Guillou), Francë

16. Roumen Nenkov, Bullgari

17. Gilbert Bitti, Francë

18. Daniel Fransen, Belgjikë

19. Romina Incutti, Dhoma e Specializuar e Gjykatës Kushtetuese (gjykatëse zëvendësuese), Itali 

20. Fergal Gaynor, Irlandë

21. Nina Jørgensen, Norvegji

 

Gjykatësi Çarls L. Smith, III (Shtetet e Bashkuara të Amerikës) punon që nga viti 2014 si gjykatës për ndërmjetësim dhe arbitrazh. Nga 2010 deri më 2013, ai ishte gjykatës i EULEX-it. Gjatë këtij mandati, u bë anëtar i Gjykatës Supreme të Kosovës nga viti 2011 deri më 2013, dhe u zgjodh nënkryetar dhe kryetar i kuvendit të gjykatësve të EULEX-it, përkatësisht për 2011-2012 dhe 2013. Më 1990, ai u emërua gjykatës qarku në Qarkun e Katërt Gjyqësor në shtetin Aioua (Iowa), ku gjatë periudhës 1996-2010, ishte kryegjykatës dhe anëtar i Këshillit Gjyqësor të shtetit Aioua. Nga 1970 deri më 1989, ai kishte zyrën e vetë të avokatisë i specializuar për çështje penale dhe civile si dhe në të drejtën tregtare, tatimore dhe të trashëgimisë.

Gjykatësi Smith III u diplomua si jurist nga Universiteti i Krejtënit (Creighton) në SHBA, më 1970. Ai fitoi të drejtën e ushtrimit të avokatisë në shtetin e Nevadës (Nevada), në qershor 1970 dhe në shtetin Aioua, në qershor 1971.


Gjykatësja Kristinë van den Vajngart (Belgjikë) ishte gjykatëse e Gjykatës Penale Ndërkombëtare (GJPN) nga viti 2009 deri më 2018. Më 17 shtator 2021, gjykatësja van den Vajngart u emërua si një ndër këshilltaret e posaçme të Prokurorit të GJPN-së. Nga viti 2003 deri më 2009, ajo ishte gjykatëse në Tribunalin Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë, ndërsa gjatë periudhës 2000-2002 ishte gjykatëse ad hoc në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë. Gjatë viteve 1991-1998, shërbeu si nënkryetare e Komisionit për Reformën e Procedurës Penale në Belgjikë (Komisioni Franshimo (Franchimont)). Gjithashtu, ajo punoi si eksperte e Bashkimit Evropian në projekte të ndryshme të së drejtës penale. Gjatë periudhës 1985-2005, ajo ishte profesoreshë në Universitetin e Antverpenit. Ajo ishte studiuese e jashtme në Qendrën Lauterpaht (Lauterpacht) në Universitetin e Kembrixhit dhe që nga viti 2001, profesoreshë nderi në Universitetin e Stelenboshit (Stellenbosch). Gjykatësja Van den Vajngart është diplomuar si juriste dhe ka marrë doktoratën në të drejtën penale ndërkombëtare nga Universiteti i Brukselit (Belgjikë). Gjithashtu ajo ka marrë pesë doktorata nderi nga Upsala (Uppsala) në Suedi, nga Brukseli, Kejs Uestërn Rizërv (Case Western Reserve) në SHBA, nga Mastrihti dhe Universiteti i Stelenboshit në Afrikën Jugore. Ajo ka botuar gjerësisht në fushën e të drejtës penale, procedurës penale, të drejtës penale krahasuese dhe të drejtës penale ndërkombëtare.Në vitin 2019, Shoqata Ndërkombëtare e së Drejtës Penale i akordoi asaj çmimin “Jescheck” për kontributin e dhënë në fushën e drejtësisë penale ndërkombëtare. Gjithashtu, ajo është nderuar edhe me medaljen “Vespasian V. Pella”, e cila akordohet një herë në dhjetë vjet.


Gjykatësja Mishelë Pikar (Francë) është gjykatëse e Gjykatës së Apelit në Paris që prej qershorit 2013. Nga 2008 deri më 2013, ajo ishte gjykatëse në Tribunalin Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë. Nga 2007 deri më 2008, u emërua anëtare e Panelit Këshillues për Të drejtat e Njeriut në Kosovë dhe gjatë periudhës 1996-2003 ajo kryesoi Dhomën për Të drejtat e Njeriut në Bosnjë-Hercegovinë. Më 2005, ajo u emërua eksperte e pavarur për Gjendjen e Të drejtave të Njeriut në Uzbekistan. Ajo gjithashtu punoi për Këshillin e Evropës si eksperte për projekte të përafrimit të legjislacionit vendor me atë evropian për të drejtat e njeriut në Maqedoni, Shqipëri dhe Bosnjë-Hercegovinë.

Gjykatësja Pikar është e diplomuar si juriste nga Universiteti i Parisit. Më 1992, ajo kreu shkollën për gjykatës në Bordo (Bordeaux).


Gjykatësi Tomas Laker (Gjermani) punoi si kryegjykatës i Gjykatës Administrative në Hamburg (Gjermani) nga 2005 deri më 2020. Para kësaj periudhe ai u dërgua në Ministrinë e Drejtësisë së Hamburgut (1992-1996), në Gjykatën Administrative të Apelit të Hamburgut (1999-2000) dhe në Gjykatën për Çështje të Sigurimeve Shoqërore të Hamburgut (2005). Ai ishte ndër gjykatësit e parë të emëruar të Tribunalit të Kombeve të Bashkuara për Kontestimet Administrative, ku shërbeu në dy mandate si kryetar (2010-2011; 2013-2014). Aktualisht, ai është gjykatës në disa gjykata administrative të organizatave dhe agjencive ndërkombëtare, përfshirë Këshillin e Evropës (që nga viti 2021), Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (që nga viti 2020), Agjencinë e Kombeve të Bashkuara për ndihmën dhe punët për refugjatët palestinezë në Lindjen e Afërt (që nga viti 2019) dhe kryesues i Panelit të Gjykatësve të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë (që nga viti 2016) si dhe kryesues i Panelit për Apele të Përbashkëta i Tribunalit Ndërkombëtar për Të drejtën Detare (që nga viti 2011).

Gjykatësi Laker ka kaluar provimet shtetërore të së drejtës dhe mban gradën e doktorit të shkencave juridike nga Universiteti i Gëtingenit (Gjermani)..


Gjykatësi Emilio Gati (Itali) punon që nga viti 2010 si prokuror publik në gjykatën e qarkut në Gjenovë (Genova). Nga vitit 2001 deri më 2008 ka qenë gjykatës për çështje penale në qarkun e Gjenovës dhe gjatë periudhës 1985-2001 ka punuar fillimisht si gjykatës për çështje penale e më pas si prokuror publik në gjykatën e qarkut të Savonës. Nga 2008 deri më 2010, ai punoi për EULEX-in në Kosovë si gjykatës për çështje penale.

Gjykatësi Gati është diplomuar si jurist në Universitetin e Gjenovës (Itali). Ai ka botuar gjerësisht në fushën e ndihmës juridike ndërkombëtare, të drejtës humanitare ndërkombëtare dhe të drejtës së trashëgimisë kulturore.

 


Gjykatësi Vidar Stensland (Norvegji) ka qenë gjykatës në Gjykatën e Apelit  të Halogalandit (Haalogaland) në Tromsë (Tromsø) që nga viti 2001. Nga 2013 deri më 2016, ai punoi si gjykatës i EULEX-it, në gjykatën themelore të Mitrovicës. Nga 2007 deri më 2009, punoi si këshilltar ligjor dhe më pas si kreu i Misionit Këshillimor të Norvegjisë për Shtetin Ligjor në Gjeorgji. Nga 2004 deri më 2009, ishte anëtar i Komisionit për Rishikimin e Çështjeve Penale në Norvegji. Nga 2000-2001, ai punoi në zyrën e vetë të avokatisë. Gjatë periudhës 1985-1999, ai ka shërbyer në poste të ndryshme në Prokurorinë e Norvegjisë si kreu i departamentit për ndjekje penale/zëvendësshef i policisë, prokuror i lartë në Norvegjinë veriore dhe në Autoritetin Kombëtar të Norvegjisë për hetimin dhe ndjekjen penale të krimeve ekonomike dhe ambientale. Ai ka ligjëruar për të drejtën dhe procedurën penale, si edhe për të drejtat ndërkombëtare të njeriut në universitete të ndryshme në Norvegji dhe jashtë.

Gjykatësi Stensland është diplomuar si jurist nga Universiteti i Oslos (Norvegji).


Gjykatësi Roland Dekers (Holandë) shërben si gjykatës i lartë në Gjykatën e Apelit të Hertogenboshit ('s-Hertogenbosch ) nga viti 2017. Midis 2008 dhe 2017, shërbeu si gjykatës i lartë (nënkryetar) në Gjykatën e Apelit të Hagës, ku kryesoi seksionin për krime ndërkombëtare. Nga 2005 deri më 2008, gjykatësi Dekers punoi si gjykatës ndërkombëtar në Dhomën për Krimet e Luftës të Gjykatës Shtetërore të Bosnjë-Hercegovinës në Sarajevë. Para kësaj periudhe, ai shërbeu si gjykatës në seksionin penal të Gjykatës së Apelit në Amsterdam (2002-2008) dhe gjatë viteve 2001-2002, në seksionin penal të gjykatës së qarkut të Rurmondit (Roermond). Gjatë periudhës 1997-2001, ai ishte gjykatës në Gjykatën e Përbashkët të Drejtësisë për Arubën dhe Antilet Holandeze. Gjatë periudhës 1992-1997, punoi në gjykatën e qarkut në Hagë, fillimisht si jurist i lartë e më pas si gjykatës. Para kësaj periudhe ka punuar si jurist për shoqëri tregtare dhe si hulumtues i të drejtës civile në Universitetin e Utrehtit.

Gjykatësi Dekers ka qenë ligjërues i jashtëm i të drejtës penale ndërkombëtare dhe procedurës penale në disa universitete në Holandë. Ai gjithashtu ka qenë anëtar i komisionit këshillimor të fakultetit juridik të Universitetit të Mastrihtit dhe anëtar i regjistrit të ekspertëve të Seksionit për Çështje të Këshillit të Sigurimit të OKB-së.  Gjykatësi Dekers studioi për drejtësi në Universitetin e Utrehtit (Utrecht) dhe të Mastrihtit (Maastricht), në Holandë dhe u diplomua si jurist nga Universiteti i Mastrihtit.


Gjykatësi Antonio Balsamo (Itali) u emërua kryetar i gjykatës së Palermos në korrik 2021. Ai gjithashtu shërbeu si profesor i të drejtës penale në fakultetin juridik të LUMSA-s në Palermo. Nga 2011 deri më 2018, ai ishte kryetar i gjykatës së qarkut në Kaltaniseta (Caltanissetta) dhe nga 2016 deri më 2018 zëvendësprokuror i përgjithshëm i Gjykatës Supreme të Kasacionit të Italisë. Nga 2007 deri më 2011, u vu në shërbim të Gjykatës Supreme të Kasacionit të Italisë si gjykatës, dhe nga 1992 deri më 2007 punoi si gjykatës në gjykatën e Palermos. Nga maji 2010 deri në maj 2012, gjykatësi Balsamo shërbeu si anëtar kryesues i Panelit Shqyrtues të EULEX-it për Të Drejtat e Njeriut në Kosovë. Ai mori pjesë si ekspert dhe konsulent në projektet e BE-së për reformën e Kodit Penal të Bullgarisë, themelimin e Zyrës së Prokurorit Publik në IRJM për luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, dhe në lidhje me trafikimin e qenieve njerëzore në Turqi. Ai ka qenë anëtar i komisioneve dhe paneleve të ndryshme gjyqësore në Itali.

Gjykatësi Balsamo është diplomuar si jurist në Universitetin e Palermos (Itali) ku edhe u specializua për të drejtën e administrimit rajonal dhe lokal. Më 1991, ai u emërua praktikant për gjykatës. Ai ka botime të shumta për tema të ndryshme për të drejtën penale dhe mbi mbrojtjen e të drejtave të njeriut në nivel vendor dhe ndërkombëtar.


Gjykatësi Kai Ambos (Gjermani) ka qenë kreu i katedrës për të drejtën penale ndërkombëtare dhe profesor i të drejtës penale, procedurës penale, të drejtës krahasuese dhe të drejtës penale ndërkombëtare në Universitetin e Gëtingenit (Göttingen) në Gjermani që nga maji 2003.  Më 2013, ai u emërua drejtor i Qendrës Studimore për Të drejtën dhe Procedurën Penale të Amerikës Latine (CEDPAL) në Universitetin e Gëtingenit. Gjithashtu ai ka punuar si avokat i mbrojtjes dhe konsulent  në Tribunalin Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë dhe në Gjykatën Penale Ndërkombëtare. Që nga marsi 2006, gjykatësi Ambos ka punuar si gjykatës i përkohshëm në Gjykatën Provinciale të Saksonisë së Poshtme në Gëtingen prej së cilës u delegua në Gjykatën e Apelit të Braunshvajgut (Braunschweig) për vitin 2015.

Gjykatësi Ambos ka kryer studimet për jurisprudencë dhe shkenca politike në universitetin  e Frajburgut në Brajzgau (Freiburg im Breisgau) në Gjermani, dhe në atë të Oksfordit (Britani e Madhe), e Mynihut (Gjermani). Më 1990 kaloi provimin e parë shtetëror dhe më 1994 provimin e dytë shtetëror që i mundësoi ushtrimin e profesionit të avokatit. Më 1992, gjykatësi Ambos u doktorua dhe më 2001 fitoi aftësimin profesional si ligjërues universitar (të dyja nga Universiteti i Mynihut). Ai ka botuar gjerësisht në fushën e të drejtës dhe procedurës penale, të drejtës krahasuese dhe të drejtës penale ndërkombëtare.


Gjykatësi Kenet Roberts (Kanada) punon si jurist i lartë në Mekanizmim Ndërkombëtar të Paanshëm dhe të Pavarur (Siri) që nga viti 2018. Ai ka punuar si jurist i lartë në Dhomën Gjyqësore të Dhomave të Jashtëzakonshme të Gjykatave të Kamboxhias (2013-2018), në Tribunalin Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë si zëvendëssekretar (2009-2012), jurist i lartë (2005-2009; 2012-2013), jurist (2000-2005) dhe ndihmësjurist (1998-2000). Më 2002, ai ishte kreu i njësisë për politikën ligjore i Departamentit të Drejtësisë në Misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë. Gjatë periudhës 1995-1997, punoi në Organizatën për Ushqimin dhe Bujqësinë e Kombeve të Bashkuara.

Gjykatësi Roberts është diplomuar për marrëdhënie ndërkombëtare në Universitetin e Torontos (Kanada), për drejtësi në Universitetin Perëndimor (Kanada) dhe është magjistër në të drejtën ndërkombëtare publike nga Universiteti për Ekonomi dhe Shkenca Politike në Londër (Britani e Madhe). Më 1997, ai u pranua në ushtrimin e avokatisë në Ontario (Kanada).


Gjykatësja Mapi Feld-Folia (Holandë) punon si gjykatëse në Gjykatën e Apelit në Hagë që nga viti 2010, ku është anëtare e Dhomave për Trafikimin e Qenieve Njerëzore dhe Krimeve Ndërkombëtare. Prej vitit 2006, ajo punoi si gjykatëse në gjykatën e shkallës së parë të Hagës, në çështje të së drejtës penale (ndërkombëtare) dhe ekstradimit. Nga 1997 deri më 2005, ajo punoi në departamentin e të drejtës penale të zyrës shkencore të Gjykatës Supreme të Holandës. Gjatë kësaj periudhe, më 2001, ajo gjithashtu u caktua në Ministrinë e Punëve të Jashtme si përfaqësuese zëvendësuese në Gjykatën Evropiane për Të drejtat e Njeriut. Ajo ka qenë mësimdhënëse e të drejtës dhe procedurës penale si edhe e të drejtës penale evropiane në Universitetin e Tilburgut dhe në Universitetin e Erasmusit në Roterdam (Holandë).

Gjykatësja Feld-Folia është diplomuar për drejtësi nga Universiteti i Tilburgut dhe ka një diplomë pasuniversitare nga Universiteti i Lirë i Brukselit (Belgjikë). Ajo u doktorua për të drejtat e njeriut dhe procedurën penale nga Universiteti i Tilburgut. Ajo ka botuar gjerësisht në fushën e të drejtës dhe procedurës penale si edhe të së drejtës penale evropiane dhe ka ligjëruar për të drejtën evropiane, trafikimin e qenieve njerëzore dhe të drejtën (procedurale) penale.


Gjykatësi Kristof Barte (Gjermani) është prokuror publik në Gjykatën Federale të Drejtësisë në Gjermani që nga viti 2010, ku është specializuar në procedimin penal të krimeve të luftës dhe gjenocidit. Gjatë periudhës 2009-2010, ai ishte prokuror publik në Mynih,  i  ngarkuar me çështje të së drejtës ambientale dhe të drejtës së përgjithshme penale. Më 2008-2009, punoi si gjykatës në një gjykatë lokale në Rozenhaim (Rosenheim) në Gjermani, ku kreu detyrën e gjykatësit hetimor dhe të gjykatësit të trupit gjykues. Nga 2005 deri më 2007 punoi si prokuror publik në Traunshtain (Traunstein). Gjatë periudhës 2004-2005, punoi si bashkëpunëtor shkencor pasuniversitar në Universitetin e Gëtingenit, në Gjermani. Nga 2002 deri më 2003 ishte gjykatës në gjykatën e qarkut në Bon dhe gjatë viteve 2001-2002 ishte avokat në profesion të lirë.

Gjykatësi Barte kreu studimet juridike në Universitetin e Bonit dhe atë të Lajdenit (Leiden) në Holandë. Ai u diplomua si jurist nga Universiteti i Bonit (Gjermani) dhe u doktorua për të drejtën penale ndërkombëtare në Universitetin e Gëtingenit. Gjithashtu ai është ligjërues i jashtëm në të drejtën dhe procedurën penale, të drejtën penale ndërkombëtare dhe të drejtën humanitare ndërkombëtare ndër të tjera në Rrjetin Evropian për Trajnimin Gjyqësor (EJTN) dhe në Akademinë Gjyqësore të Gjermanisë. Ai ka botuar gjerësisht në fushën e të drejtës penale ndërkombëtare dhe vendore.


Gjykatësi Vladimir Mikula (Republika Çeke) ka punuar si gjykatës i EULEX-it që prej vitit 2011. Gjithashtu, ai ka qenë gjykatës në rajonin e Bohemisë Veriore në Republikën Çeke që prej vitit 2007. Më herët ka punuar edhe si këshilltar ligjor i institucioneve financiare në Pragë.

Gjykatësi Mikula është diplomuar si jurist në Universitetin e Pragës (Republika Çeke).

 

 

 


Gjykatësi Genël Metro (Zvicër) ka shërbyer si këshilltar për shtete dhe OJQ të ndryshme në kuadër të proceseve të Gjykatës Penale Ndërkombëtare dhe në lidhje me hetime e procedime penale të krimeve ndërkombëtare. Gjykatësi Metro ka punuar si avokat mbrojtës dhe konsulent në çështje të njohura për krime lufte dhe terrorizëm në Tribunalin Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë, Tribunalin Special për Libanin, Dhomat e Jashtëzakonshme në Gjykatat e Kamboxhias dhe në Gjykatën Penale Ndërkombëtare. Gjykatësi Metro është anëtar i Panelit të EULEX-it për Shqyrtimin e të drejtave të Njeriut. Ai është gjithashtu Profesor i Asociuar i Praktikës së të Drejtës Penale Ndërkombëtare në Dickinson Law School, në Universitetin PennState, Profesor i drejtësisë në Science Po Paris, pedagog i ftuar në Universitetin e Friburgut (Fribourg) Zvicër dhe Profesor i të Drejtës dhe Procedurës Penale Ndërkombëtare në Universitetin e Amsterdamit.

Gjykatësi Metro është i diplomuar si jurist në Universitetin e Lozanës (Lausanne) në Zvicër, është magjistruar në të drejtën ndërkombëtare nga Kolegji Universitar në Londër dhe është doktoruar në Universitetin për Ekonomi dhe Shkenca Politike të Londrës. Ai ka botuar gjerësisht në fushën e të drejtës penale ndërkombëtare.


Gjykatësi Nikola Giju (Francë) ka shërbyer si shef i kabinetit të Kryetarit të Tribunalit Special për Libanin (2015-2019). Që nga vitit 2012, ai u emërua prokuror ndërlidhës i Francës në Departamentin e Drejtësisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, ku ndihmoi në bashkëpunimin gjyqësor midis dy vendeve për çështje penale dhe civile, veçanërisht për kundërterrorizmin, praktikat e korrupsionit në vende të huaja dhe krimin kibernetik. Gjatë periudhës 2006-2012, gjykatësi Giju shërbeu në poste të ndryshme në Ministrinë e Drejtësisë së Francës si zëvendëskreu i seksionit për të drejtën tregtare, këshilltar për çështje penale dhe këshilltar për çështje diplomatike. Nga viti 2003 deri më 2006, gjykatësi Giju punoi si gjykatës hetimor në gjykatën e Mosë (Meaux), afër Parisit, ku trajtoi çështje të ndryshme penale si vrasje të qëllimshme, krimin e organizuar dhe krimin financiar. Gjykatësi Giju është magjistruar në të drejtën penale ndërkombëtare dhe evropiane nga Universiteti i Sorbonës (Francë).


Gjykatësi Rumen H. Nenkov (Bullgari) ka shërbyer si gjykatës në Gjykatën Kushtetuese të Bullgarisë nga viti 2009 deri në vitin 2018. Para kësaj, ka shërbyer si gjykatës në Gjykatën Supreme të Kasacionit (1992-2009), ka kryer detyrën e zëvendëskryetarit të Gjykatës dhe të shefit të Kolegjit Penal të tij. Ai e filloi karrierën e tij gjyqësore si gjykatës i ulët në Gjykatën e Qytetit të Sofjes (1980-1983) dhe vazhdoi si gjykatës në Gjykatën Rajonale të Sofjes (1984-1989) dhe si gjykatës i lartë dhe zëvendëskryetar në Gjykatën e Qytetit të Sofjes (1991-1992). Në vitin 1990, gjykatësi Nenkov ka kryer detyrat e Sekretarit të Përgjithshëm në Ministrinë e Drejtësisë të Bullgarisë. Gjykatës Nenkov është diplomuar në Universitetin e Sofjes. Ai është anëtar i Shoqatës së Shkencëtarëve Bullgarë dhe ka botuar gjerësisht në fushën e të drejtës kushtetuese, të drejtës penale, procedurave penale dhe mbrojtjes ndërkombëtare të të drejtave të njeriut. Si ekspert, ai është përfshirë në projekte të BE-së të lidhura me reformat gjyqësore në vendet e Ballkanit Perëndimor dhe në projekte të trajnimit të OKB-së për gjykatësit penalë në Kazakistan.


Gjykatësi Zhilber Biti (Francë) punon si këshilltar i lartë juridik në Gjykatën Penale Ndërkombëtare (GJPN) Seksioni i Procedurës Paraprake (2005-aktualisht). Ai gjithashtu ka punuar si shef i Seksionit të Pjesëmarrjes së Viktimave dhe Dëmshpërblimeve në GJPN dhe zëvendësshef i Seksionit Këshillimor Juridik në Zyrën e Prokurorit të GJPN-së (2004-2005). Ka qenë përfaqësuesi juridik i qeverisë së Francës para Gjykatës Evropiane të Drejtave të Njeriut (1993-2001) dhe anëtar i delegacionit francez gjatë negociatave të Statutit të Romës dhe të Rregullores së Procedurës dhe Provave të GJPN-së. Nga viti 1991 deri në vitin 1993, gjykatës Biti ka qenë ndihmësprofesor në Universitetin e Parisit II (Pantheon Assas, Francë). Gjykatës Biti vazhdon të ligjërojë në një numër universitetesh në Francë (Lille dhe Paris) dhe Spanjë (Barcelonë). Gjykatës Biti ka botuar gjerësisht në fushat e të drejtës penale ndërkombëtare dhe të të drejtave të njeriut në gjuhën angleze, franceze dhe spanjolle. Gjykatës Biti është anëtar i Bordit Këshillues për Qendrën për të Drejtën Ndërkombëtare dhe Politikë (CILRAP). Gjykatës Biti është i diplomuar në shkenca juridike (magjistër me specializim në karriera në gjyqësi dhe DEA – diplôme d’études approfondies – në të drejtën penale) nga Universiteti i Parisit II (Pantheon-Assas, Francë).


Gjykatësi Daniel Fransen  (Belgjikë) punon si gjykatës në Tribunalin Special për Libanin që nga viti 2009. Para kësaj, ai ka shërbyer si gjykatës hetues në Tribunalin e Shkallës së Parë in Bruksel (1998 deri 2009), duke punuar, ndër të tjera në rastet terroriste, shkeljet e rënda të së drejtës ndërkombëtare humanitare dhe shkeljet e rënda të të drejtave të njeriut. Para kësaj, gjykatësi Fransen ka punuar si avokat mbrojtës dhe si jurist në shërbimin civil nga viti 1989 deri më 1995. Gjykatës Fransen ka diplomë nga Université Catholique de Louvain (Belgjikë) dhe ka qenë anëtar i shoqatës së avokatëve të Brukselit.

 

 


Gjykatësja Romina Inkuti punon si gjykatëse në Gjykatën e Përgjimit të Romës që nga viti 2018. Ajo gjithashtu ka shërbyer si këshilltare juridike në ambasadën italiane në Uashington DC (2016-2018), si këshilltare juridike në Zyrën e Agjentit të Qeverisë Italiane para Gjykatës Evropiane të të Drejtave të Njeriut, si këshilltare juridike në Shërbimin e Çështjeve Juridike, Kontesteve Diplomatike dhe Marrëveshjeve Ndërkombëtare (2012-2016), dhe si këshilltare e gjykatësve në Drejtorinë e Përgjithshme të Drejtësisë Penale në Ministrinë e Drejtësisë të Italisë (2010-2012). Para kësaj, gjykatëse Inkuti ka shërbyer si gjykatëse në Gjykatën Penale në Romë (1996-1997 dhe 2000-2010) dhe si Prokurore Publike në Sicili (1997-2000).

 


Gjykatësi Fergal. M. Gejnor (Fergal M. Gaynor) (Irlandë) punon si bashkëprokuror ndërkombëtar rezervë në Dhomat e Jashtëzakonshme në Gjykatën e Kamboxhias (ECCC) dhe përfaqëson viktimat në Gjykatën Penale Ndërkombëtare. Ai gjithashtu ka shërbyer si ndihmësprokuror i lartë në ECCC nga viti 2015 deri në vitin 2016 dhe si avokat për prokurorinë në Tribunalin Penal Ndërkombëtar për Ruandën dhe Tribunalin Penal Ndërkombëtar për ish-Jugosllavinë nga viti 2001 deri në vitin 2013. Gjykatës Gejnor është diplomuar në Trinity College Dublin (Irlandë) dhe si magjistër në filozofi në Universitetin e Kembrixhit (MB). Ai është anëtar i Shoqatës së Avokatëve të Irlandës.

 


Gjykatësja Nina H. B. Jorgensen (Norvegji) është profesore e të drejtës publike ndërkombëtare në Universitetin e Southamptonit që nga viti 2019 dhe ishte zëvendësdekane e Fakultetit Juridik (hulumtim) nga viti 2019 deri më 2021. Para kësaj ajo ka qenë profesore e të drejtës (2014-2018) dhe ndihmësprofesore e të drejtës (2010-2014) në Universitetin Kinez të Hong Kongut. Nga viti 2001 deri 2010, ajo ka punuar në detyra të ndryshme në Gjykatën Speciale për Sierra Leonen, ndër të cilat edhe si juriste e lartë për apelet dhe këshilltare e lartë juridike për Zyrën e Prokurorit, si dhe në Dhomat e Jashtëzakonshme në Gjykatën e Kamboxhias, dhe në Tribunalët Penalë Ndërkombëtare për ish-Jugosllavinë dhe Ruandën. Ajo gjithashtu ka punuar për Zyrën e OSBE-së për Institucione Demokratike dhe të Drejta të Njeriut në Varshavë si këshilltare juridike për Tolerancë dhe Mosdiskriminim. Ajo gjithashtu ka këshilluar OKB-në dhe organizatat joqeveritare për çështje të lidhura me të drejtën penale ndërkombëtare. Gjykatëse Jorgensen ka gradën doktor i shkencave prej Universitetit të Oksfordit dhe është diplomuar në Universitetin e Bristolit (MB). Ajo është pranuar në Shoqatën e Avokatëve të Anglisë dhe Uellsit (Gray's Inn) në vitin 1999 dhe e ka licencën si avokat. Ajo ka botuar gjerësisht në fushën e të drejtës penale ndërkombëtare dhe të drejtës procedurale procedurave.


Ish-gjykatësit:

Gjykatësja Ann Power-Forde (Irlandë) 

Gjykatësi Andres Parmas (Estoni)

Gjykatësi Kith Reinër (Britani e Madhe) 

Gjykatësi Mihael Bolander (Gjermani)