Për komunikim me mediat, të paraburgosurve u duhet miratim paraprak i Administratorites. Udhëzuesin e punës për komunikimet me mediat do ta gjeni këtu. Informacion më të hollësishëm për pyetje që lidhen me mediat mund të gjeni në rubrikën për mediat.