Kakav mandat i nadležnost imaju Specijalizovana veća? Da li će moći da pokrenu krivične postupke za sve eventualne ratne zločine počinjene između 1998. i 2000. godine?

Specijalizovana veća imaju veoma konkretan i ograničen mandat: u skladu sa članom 1 i članom 6 Zakona o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu, Veća su nadležna samo za određena teška prekogranična i međunarodna dela navedena u Izveštaju Saveta Evrope iz 2011, koja su izvršena u periodu od 1. januara 1998. do 31. decembra 2000. i čije je izvršenje započelo ili je u potpunosti sprovedeno na teritoriji Kosova. 

Specijalizovana veća nemaju nadležnost nad bilo kojim drugim krivičnim delima počinjenim u okviru ili van tog perioda, osim nad krivičnim delima protiv pravosuđa, a koja se tiču postupaka i službenika Veća.

Kako su organizovana Specijalizovana veća?

Specijalizovana veća se sastoje od dva tela: Veća i Sekretarijat.

Specijalizovano tužilaštvo je nezavisni organ za istragu i krivično gonjenje dela iz nadležnosti Specijalizovanih veća.

Kako su izabrane sudije?

Sudije su imenovane na Listu međunarodnih sudija 7. februara 2017. godine.

Posle objavljivanja zvaničnog konkursa, države su, po obavljenoj internoj proceduri, imenovale svoje kandidate. Prijavljene kandidate je ocenjivala nezavisna međunarodna Komisija za izbor (tročlana komisija u kojoj su najmanje dva člana međunarodne sudije sa značajnim iskustvom iz oblasti međunarodnog krivičnog prava). Nakon razmatranja kvalifikovanih kandidata, obavljenog razgovora sa njima i ocenjivanja onih za koje se smatralo da su najpogodniji, Komisija za izbor je predala spisak sa imenima kandidata koje preporučuje za položaj sudije u Specijalizovanim većima.

Sudije je zatim šef Misije Zajedničke bezbednosne i odbrambene politike EU (odnosno šef Misije EULEX-a) imenovala na takozvanu Listu međunarodnih sudija.

Sudije Specijalizovanih veća moraju biti nezavisne, iskusne i kvalifikovane za najviše sudijske funkcije. Zakon ne propisuje tačan broj sudija i tužilaca, ali kaže da će se broj sudija na Listi međunarodnih sudija održavati na nivou neophodnom za efikasno i delotvorno funkcionisanje Specijalizovanih veća.

Predsednica Specijalizovanih veća Kosova, sudija Ekaterina Trendafilova, postavljena je takođe po preporuci nezavisne Komisije za izbor. Za razliku od ostalih sudija sa liste međunarodnih sudija, predsednik radi puno radno vreme.

Sudije će u sedištu Specijalizovanih veća boraviti po potrebi i po zahtevu predsednika Specijalizovanih veća, i to kada budu raspoređene na konkretne poslove.

Ovaj postupak je detaljno regulisan Zakonom o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu (član 28 i član 35).

Koja je uloga predsednika?

Predsednik Specijalizovanih veća odgovoran je za sudsku upravu Specijalizovanih veća i vrši druge dužnosti koje su mu poverene u skladu sa Zakonom. Predsednik predstavlja sudska veća, jedno od dva tela koja, zajedno sa Sekretarijatom, čini Specijalizovana veća.

Jedna od najvažnijih dužnosti predsednika je raspoređivanje sudija sa liste međunarodnih sudija u sudske panele i na predmete koji se razmatraju pred Specijalizovanim većima.

Kada se može očekivati optužnica?

Od stupanja na snagu Pravilnika o postupku i dokazima 5. jula 2017. godine, Specijalizovana veća Kosova su u poziciji da primaju i obrađuju podneske kao što su one koje se tiču optužbi.

Specijalizovano tužilaštvo će imati zadatak da podigne optužnicu, koju će morati da potvrdi nezavisni sudija po ocenjivanju zasnovanosti iznesenih navoda. U vezi sa svim pitanjima koja se odnose na optužbe ili na istražne radnje, molimo vas da kontaktirate Tužilaštvo.

Koja je procedura nakon podnošenja optužnica? Kada se realno može očekivati početak suđenja?

Optužnicu koju Specijalizovani tužilac podnese Specijalizovanim većima će pregledati sudija za prethodni postupak koga rasporedi predsednik. Sudija za prethodni postupak može da potvrdi optužnicu ukoliko se uveri da postoji dobro utemeljena sumnja u vezi sa optužbama. On je takođe nadležan da odlučuje o preliminarnim podnescima, o prigovoru na optužnicu i nadležnost, te da izda bilo koji nalog ili odluku u cilju valjane i ekspeditivne pripreme predmeta za suđenje.

Nakon prvog stupanja pred sud i rešavanja preliminarnih pitanja, uključujući eventualno osporavanje nadležnosti Specijalizovanih veća, sudija za prethodni postupak utvrđuje da je predmet spreman za pretres. Predsednik tada raspoređuje sudije u pretresni panel za pripremu i vođenje suđenja.

Šta je Pravilnik o postupku i dokazima i kakav je njegov značaj?

Pravilnik o postupku i dokazima je ključni sudski dokument kojim se podrobno uređuje vođenje sudskih postupaka pred Specijalizovanim većima. Sudije Specijalizovanih veća su, zasedajući na prvoj plenarnoj sednici, usvojile Pravilnik u martu 2017. godine.

Pravilnik će biti u skladu sa  Zakonom o specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu i odražavaće najviše standarde međunarodnog prava ljudskih prava sa ciljem da se obezbedi pravično i ekspeditivno suđenje.

Stupanje na snagu Pravilnika o postupku i dokazima 5. jula 2017. označilo je mogućnost pokretanja sudskih postupaka pred Specijalizovanim većima.

Na koji način žrtve mogu da učestvuju u postupku pred Specijalizovanim većima? U kojoj fazi treba da se prijave?

Čim optužnica postane javna, lica koja smatraju da su žrtve krivičnih dela navedenih u optužnici mogu da popune prijavni obrazac i podnesu zahtev za dodeljivanje statusa žrtve koja učestvuje u postupku. Prijave se šalju u Službu za učešće žrtava, a o podnetim zahtevima odlučuju sudije.

Pojedinačni zahtevi treba da se podnesu dovoljno unapred pre početka suđenja.

U principu, lica prihvaćena kao žrtve u postupku pred Specijalizovanim većima učestvuju putem zastupnika koji se dodeljuje grupi žrtava. Kada su u pitanju lični interesi žrtava, zastupnik žrtava može, po odobrenju sudija: da iznosi usmenu i pismenu argumentaciju, postavlja pitanja svedocima, i, u određenim slučajevima, zahteva od panela da naloži izvođenje dokaza ili pozivanje svedoka da daju iskaz.

Ko finansira budžet Specijalizovanih veća i Specijalizovanog tužilaštva?

Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo finansira Evropska unija (vidi odluku Saveta EU od 8. juna 2018) u okviru budžeta za zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku, i to putem sporazuma o direktnom grantu koji je potpisan sa sekretarom, kao i putem finansijskih doprinosa trećih zemalja. Direktnim grantom EU upravlja sekretar Specijalizovanih veća koji je nadležan za upravu izmeštenih sudskih postupaka. Na realizaciju direktnog granta primenjuju se svi relevantni finansijski propisi EU. 

Koji su kriterijumi za zapošljavanje u Specijalizovanim većima?

Specijalizovana veća Kosova nastoje da na svim radnim mestima zaposle profesionalce sa najvišim kvalifikacijama. U skladu sa razmenom pisama izme­đu Visoke predstavnice EU i Predsednice Kosova, kao i sa Zakonom o ratifikaciji razmene pisama iz 2014, u Specijalizovanim većima može da se zapošljava i da radi isključivo međunarodno osoblje, uključujući nezavisne međunarodne sudije. Na radna mesta u Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu mogu da konkurišu državljani zemalja članica EU i trećih zemalja učesnica u doprinosima, bilo kao detaširano osoblje ili kao osoblje zaposleno na ugovor. Podrobnija objašnjenja u vezi sa režimom zaposlenja, pravilnikom o radu i drugim pitanjima koja se tiču zapošljavanja možete pronaći na ovoj internet stranici.

Šta je Izmeštena specijalizovana sudska ustanova Kosova?

Izmeštena specijalizovana sudska ustanova Kosova je poseban termin koji se koristi u Privremenom sporazumu, odnosno u Sporazumu sa zemljom domaćinom, potpisanim sa Holandijom, a odnosi se na obe ustanove zajedno – Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo. Skupština Kosova i Zakon koriste službeni naziv ustanove “Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo".

Na albanskom naziv ustanove glasi: Dhomat e Specializuara dhe Zyra e Prokurorit të Specializuar.

Na srpskom glasi: Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo.

Mogu li se organizovati grupne posete Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu?

Specijalizovana veća i Specijalizovano tužilaštvo Kosova primaju grupne posete, te mogu da organizuju prezentacije koje izlažu službenici iz obe institucije.

Ukoliko planirate posetu, kontaktirajte Službu za javno informisanje i komunikaciju Specijalizovanih veća na imejl adresu: mediaKSC@scp-ks.org ili na telefon: +31 (0)6 249 21 036.