Koja su prava žrtava koje učestvuju u postupku pred Specijalizovanim većima Kosova?

Nakon potvrđivanja optužnice, lica mogu da se prijave za dobijanje statusa žrtve koja učestvuje u postupku pred SVK. S prijavnim obrascima će se postupati na poverljiv način. Svako ko se prijavi će od SVK dobiti obaveštenje o ishodu i obrazloženje te odluke.

Koja je prednost sticanja statusa žrtve koja učestvuje u postupku?

Žrtve učesnici imaju priliku da aktivno učestvuju u postupku. Žrtve mogu da doprinesu otkrivanju istine i da istovremeno više saznaju o činjenicama i onome što se desilo njima i bliskim članovima njihovih porodica. Žrtve koje učestvuju u postupku pred Specijalizovanim većima mogu da dobiju zadovoljenje jer im je priznato da su bili žrtve. Uz to, žrtvama učesnicima pruža se mogućnost da ispričaju o svojim patnjama, tako da sudije saznaju sve o posledicama koje su zločini ostavili na njih. Posmatrano u celini, učešće u postupku u statusu žrtve može biti iskustvo koje osnažuje.

Šta se dešava ako prijava za učešće u postupku u statusu žrtve nije odobrena?

Ako SVK odbiju prijavu za učešće u postupku u statusu žrtve, prijavljeni imaju pravo da se u roku od 14 dana žale na donetu odluku. Služba za učešće žrtava Specijalizovanih Veća će u tom slučaju stupiti u kontakt s prijavljenim licima i ponuditi im pravnu pomoć. Pravna pomoć je besplatna osim ukoliko Sud ima razloga da veruje da prijavljeno lice ima dovoljno sredstava da je plati. Neodobrena prijava za sticanje statusa žrtve učesnika u postupku ne ograničava pravo da se traži odšteta na osnovu drugih zakona ili drugih mehanizama za odštetu na Kosovu.

Šta se dešava ukoliko se kandidatu odobri status učesnika u postupku?

Kada se žrtvi odobri učešće, SVK će dodeliti iskusnog zastupnika da zastupa interese svih žrtava koje učestvuju u postupku. Žrtve učesnici imaju pravo na zaštitne mere. Uz to, zastupnik žrtava može tokom postupka da ostvaruje još neka prava u korist žrtava.

Da li zastupnik žrtava predstavlja sve žrtve?

U načelu, žrtve koje učestvuju u postupku čine grupu koja je kolektivno zastupljena. Međutim, sudije SVK mogu da odluče u odgovarajućim slučajevima da grupu podele, na primer, po geografskom ili jezičkom principu.

Hoće li žrtve dobijati informacije o razvoju situacije u postupku?

U načelu, zastupnik žrtava ima pravo da prisustvuje sednicama u ime žrtava koje učestvuju u postupku. Zastupnik žrtava će žrtve informisati o onome što se dešava na suđenju. Pored toga, na raspolaganju će im biti i prenos onlajn.

Da li žrtve koje učestvuju u postupku imaju pristup poverljivim materijalima?

Zastupnik žrtava ima pristup poverljivim informacijama. Iako sadržaj poverljivog materijala ne može da deli neposredno sa žrtvama učesnicima u postupku, zastupnik će žrtve na prikladan način obaveštavati o najvažnijim podacima iz materijala.

Da li žrtve mogu da daju izjave ili ispituju svedoke tokom suđenja?

Žrtve ne mogu da daju izjave ili da lično i neposredno postavljaju pitanja. Međutim, sud može zastupniku žrtava da dozvoli da postavlja pitanja svedocima ili podnosi pismena i usmena izjašnjenja u ime žrtava kad god su u pitanju njihovi lični interesi. Pod ličnim interesima žrtava, SVK  podrazumevaju pravo da žrtve budu obaveštene, da im se prizna status i da dobiju odštetu.

Može li zastupnik žrtava da podnosi dokaze ili poziva svedoke da svedoče?

Kada su dokazi koje je iznelo Tužilaštvo ili Odbrana nedovoljni da potvrde štetu, gubitak ili povredu koje su žrtve pretrpele kao posledicu krivičnih dela, zastupnik žrtava može da traži dozvolu da podnese dodatne relevantne dokaze ili da pozove svedoke da svedoče. Sudije tada donose odluku o  takvom zahtevu.

Da li je moguće pojaviti se u svojstvu svedoka ako u postupku učestvujete kao žrtva?

Jeste. Tužilaštvo, Odbrana i zastupnik žrtava mogu pozvati žrtvu koja učestvuje u postupku da dâ izjavu i u svojstvu svedoka.

Imaju li žrtve pravo na odštetu?

Kada se izvršiocu krivičnog dela izrekne osuđujuća presuda, žrtve tog krivičnog dela koje su učestvovale u postupku mogu da dobiju overenu kopiju te presude. To im može pomoći da traže odštetu u lokalnim građanskim parnicama. Takođe je moguće da sudije SVK donesu odluku o obimu i meri štete, gubitka ili povrede koju su žrtve pretrpele. U određenim okolnostima, SVK mogu osuđenom učiniocu da nalože da plati odštetu grupi žrtava ili pojedinačnim žrtvama.