“U krivičnom postupku pred Specijalizovanim većima žrtve imaju lični interes i pravo da budu obaveštene, da im se prizna status žrtve i da dobiju naknadu štete.”

Odredbe o reparacijama pred Specijalizovanim većima Kosova mogu se naći u Zakonu o Specijalizovanim većima i Specijalizovanom tužilaštvu (Zakon br. 05/L-053).

Članom 22 Zakona predviđeno je da pretresni panel u presudu može da uvrsti i odluku o obimu i visini štete, gubitka ili oštećenja žrtava ili u vezi sa žrtvama, ili da svoju odluku ograniči na identitet žrtava.

Ako optuženi bude oglašen krivim, pretresni panel može da

  1. izda nalog optuženom direktno i da u njemu odredi odgovarajuće reparacije žrtvama, kolektivno ili pojedinačno, ili da

  2. uputi žrtve da pokrenu parnični postupak pred drugim sudovima na Kosovu.

 

Članom 44 Zakona predviđeno je da Specijalizovana veća mogu da nalože isključivo osuđenom licu da izvrši povraćaj ili plati naknadu žrtvi ili žrtvama kolektivno, ili mogu da nalože zaplenu imovine, prihoda i bilo kojih sredstava koja su korišćena za izvršenje krivičnog dela ili su stečena izvršenjem, kao i  povraćaj tih sredstava zakonitom vlasniku ili prodaju i raspodelu sredstava između žrtava shodno članu 22 („nalog za reparaciju“).

Predmet Tužilac protiv g. Saljiha Mustafe (KSC-BC-2020-05)

Pretresni panel je postupak o reparacijama vodio uporedo s krivičnim, i već je u ranoj fazi postupka imenovao tri veštaka. Oni su imali zadatak da sačine izveštaj o tome da li žrtve krivičnih dela u ovom predmetu imaju realne izglede da reparacije zatraže pred domaćim sudovima Kosova. Sva tri veštaka došla su do sličnog zaključka, a to je da upućivanje žrtava na domaće sudove na Kosovu nije rešenje koje bi imalo izgleda na uspeh (link na te izveštaje).

Dana 4. februara 2022. panel je doneo odluku da u slučaju osuđujuće presude neće uputiti žrtve na pokretanje parničnog postupka pred sudovima na Kosovu, na osnovu člana 22(9) Zakona, već će izdati nalog o reparacijama (link na tu odluku).

Pretresni panel je imenovao jednog veštaka iz oblasti medicine i jednog iz oblasti finansija kako bi utvrdio obim štete, gubitka ili povrede.

NALOG O REPARACIJAMA

Nalog o reparacijama izdat je 6. aprila 2023, pošto je g. Mustafi izrečena osuđujuća presuda. Javna redigovana verzija odluke nalazi se OVDE.

U nalogu o reparacijama pretresni panel je zaključio da osuđujuća presuda i kazna izrečena u ovom predmetu već predstavljaju onu vrstu pravne zaštite za žrtve koja je predviđena pravom na priznanje statusa žrtve.

Panel je naložio g. Mustafi da na ime naknade za štetu nanetu žrtvama krivičnih dela za koja je osuđen žrtvama isplati ukupno 207.000 evra

Panel je zaključio da naknada dosuđena svakoj žrtvi individualno predstavlja najadekvatniju vrstu reparacija i odredio različite iznose, od 2.000 do 80.000 evra, koji će biti isplaćeni u slučaju osam žrtava učesnika u postupku. Ti iznosi određeni su u skladu sa zahtevom zastupnice žrtava, koji pretresni panel smatra opravdanim i srazmernim obimu i stepenu štete koju su žrtve pretrpele.

Panel je konstatovao da njegova nadležnost u ovom predmetu prestaje donošenjem naloga o reparacijama. Panel je stoga pozvao predsednicu Specijalizovanih veća da odredi sudski organ koji će biti zadužen za praćenje i nadzor nad sprovođenjem i izvršenjem ovog naloga.

Panel je istakao da je g. Mustafa isključivo odgovoran za isplatu naknade, ali je napomenuo i da on trenutno ne raspolaže sredstvima potrebnim da bi u potpunosti izvršio sudski nalog. Stoga je panel naglasio da u izvršenje naloga o reparacijama treba da se uključe drugi akteri, i to prvenstveno Kosovo. U tom pogledu, panel je naglasio da bi postojeći kosovski Program za naknadu štete žrtvama krivičnih dela mogao da posluži kao alternativa u izvršenju naloga o reparacijama, iako su maksimalni iznosi koji se mogu dobiti iz tog programa niži od iznosa određenih nalogom o reparacijama.

Panel je stoga pozvao Kosovo da uvede nov sistem za reparacije žrtvama krivičnih dela iz nadležnosti Specijalizovanih veća kako bi se postigao jednak tretman za, s jedne strane, osumnjičene ili optužene pred Specijalizovanim većima, čija se odbrana finansira iz budžeta Kosova, i s druge strane, za žrtve krivičnih dela iz nadležnosti Specijalizovanih veća, za koje se ne izdvaja ništa. Panel je isto tako zapazio i da se odredbe kosovskih zakona o šteti i povredama pretrpljenim u kontekstu rata na Kosovu 1998–1999 tiču isključivo žrtava neprijateljskih snaga, čime se, po mišljenju panela, vrši diskriminacija između žrtava tog rata.

Osim toga, panel je dao preporuku da se, na inicijativu Specijalizovanih veća, osnuje fond za žrtve krivičnih dela iz nadležnosti Specijalizovanih veća, za slučaj da Kosovo svoje obaveze prema žrtvama ne ispuni u razumnom roku putem sistema za reparacije. Taj fond bi u prvom redu trebalo da finansira Kosovo, a mogu ga finansirati i druge države i donatori koji žele da pruže podršku žrtvama.