Pregled pritužbi kancelariji ombudsmana o kojima je do sad sačinjen izveštaj

2022

PREDMET-2022-04

Pritužba: Podnosilac pritužbe se žali zbog toga što je jedan od službenika Specijalizovanog tužilaštva (u daljem tekstu: tužilaštvo) tokom razgovora s njim za Kosovo koristio izraz “Kosovo i Metohija”. Podnosilac pritužbe izjavio je da je korišćenje tog izraza uvredljivo i neprihvatljivo jer se u Srbiji taj izraz koristi kada se o Republici Kosovo govori na pogrdan način.

Podnosilac pritužbe dalje navodi da je na kraju razgovora izneo primedbu na korišćenje tog izraza, ali da prisutni predstavnici tužilaštva ili nisu shvatili šta su rekli, ili im je to bilo nebitno.

Ombudsman je zatražio mišljenje specijalizovanog tužioca o ovoj pritužbi i precizne informacije o korišćenju tog izraza tokom razgovora s podnosiocem, kao i, načelno, da li je korišćenje tog izraza uobičajena praksa tužilaštva.

Ocena: Ombudsman se uverio da je tužilaštvo greškom upotrebilo taj izraz tokom razgovora s podnosiocem pritužbe. Ombudsman uviđa da podnosilac nesumnjivo taj izraz smatra uvredljivim. Međutim, ombudsman je zaključio da korišćenje tog izraza ne predstavlja kršenje nijednog osnovnog prava.

Pored toga, ombudsman se na osnovu informacija dobijenih od tužilaštva uverio da su preduzete odgovarajuće mere kako se takva greška ne bi ponovila.

Zaključak: Pritužba je odbijena.

Napomena: Tekst celog izveštaja o ovoj pritužbi dostupan je na vebsajtu SVK.


PREDMET-2022-02

Pritužba: Pritužbu su podnela četiri lica optužena pred Specijalizovanim većima Kosova, koja od hapšenja borave u pritvoru. Podnosioci pritužbe tvrde da je Specijalizovano tužilaštvo povredilo njihovo pravo na pravično suđenje, i navode konkretne radnje Specijalizovanog tužilaštva koje smatraju povredom tih prava.

Podnosioci tvrde da se Specijalizovano tužilaštvo ne pridržava svojih obaveza obelodanjivanja propisanih Zakonom i Pravilnikom o postupku i dokazima. Oni se takođe žale da su dokumenti koje su primili od Specijalizovanog tužilaštva preterano redigovani.

Podnosioci pritužbe tvrde i da su Specijalizovana veća u više navrata prekršila odredbe Ustava i Zakona, i time povredila njihovo pravo na pravično suđenje pred nezavisnim i nepristrasnim sudom, kao i pravo na delotvorno pravno sredstvo.

Kao neke od primera povrede svojih prava oni navode pogrešnu primenu prava u jednom predmetu pred Specijalizovanim većem Ustavnog suda, povlačenje sudije iz panela i odbacivanje argumentacije u vezi s privremenim puštanjem na slobodu. Podnosioci pritužbe su takođe izneli argumente u vezi s nadležnošću ombudsmana.

Pored toga, podnosioci tvrde da Specijalizovana veća rade bez odgovarajućeg nadzora, pošto nisu odgovorna Sudskom savetu Kosova.

Oni takođe tvrde da se Specijalizovana veća ne pridržavaju člana 3(1) Zakona br.05/L-053.

Podnosioci pritužbe se isto tako žale na preterano odugovlačenje postupka pred Specijalizovanim većima.

Oni iznose i pritužbu da im je povređeno pravo na pravično suđenje jer Specijalizovana veća nisu donela odluku o trajanju suđenja.

Na kraju, podnosioci navode da Specijalizovana veća funkcionišu protivno članu 3(6) Zakona br.05/L-053.

Ocena: Ombudsman je napomenuo da su oba aspekta pritužbe koji se odnose na Specijalizovano tužilaštvo već bila predmet razmatranja u postupcima pred Specijalizovanim većima.

Ombudsmanu nije dopušteno da se meša u predmete ili druge pravne postupke pred Specijalizovanim većima. Prema tome, pošto su navedeni aspekti pritužbe deo pravnog postupka, prema pravilu 29(1) i 29(3)(a) Pravilnika o postupku i dokazima, ombudsman nije nadležan da razmatra pritužbu.

Pored toga, neki aspekti pritužbe koji se tiču Specijalizovanih veća takođe su bili predmet razmatranja u postupcima pred Specijalizovanim većima i stoga su odbačeni zbog nenadležnosti.

Što se tiče ostalih aspekata pritužbe, ombudsman je zaključio da podnosioci nisu dokazali da im je povređeno pravo na pravično suđenje ili pravo na delotvorno pravno sredstvo. Stoga su ti aspekti pritužbe protiv Specijalizovanih veća takođe odbijeni, u skladu s pravilom 29(3)b Pravilnika o postupku i dokazima.

Zaključak: Pritužba je odbijena u celosti.

Napomena: Tekst celog izveštaja o pritužbi dostupan je na vebsajtu SVK


2021

PREDMET-2021-05

Pritužba: Podnosilac pritužbe, nekadašnji službenik Specijalizovanog tužilaštva, tvrdi da je otkrivanjem njegovog imena na javnom zasedanju i obelodanjivanjem odbrani Specijalizovano tužilaštvo povredilo njegovo pravo na privatni i profesionalni život, njegovo pravo na život i pravo na život njegove porodice.

Ocena: U pogledu pominjanja imena podnosioca pritužbe na javnom zasedanju, ombudsman konstatuje da se pritužba odnosi na vođenje postupka pred sudom. Ombudsmanu nije dopušteno da interveniše u predmetima ili drugim pravnim postupcima pred Specijalizovanim većima. Stoga, u skladu s pravilom 29(1) i 29(3)(a) Pravilnika o postupku i dokazima, ombudsman nije nadležan za taj aspekt pritužbe.

U pogledu obelodanjivanja imena i funkcije podnosioca pritužbe u dokumentima koji su prosleđeni odbrani, ombudsman zaključuje da podnosilac pritužbe objektivno nije mogao da očekuje da će njegov identitet biti zaštićen te da u tom smislu, obelodanjivanjem njegovog imena u dokumentima prosleđenim odbrani nije povređeno njegovo pravo na privatni život zaštićeno članom 36 Ustava, članom 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima i članom 17 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.

Osim toga, ombudsman je zaključio da podnosilac pritužbe nije pokazao da je obelodanjivanje njegovog imena odbrani dovelo do stvarne i neposredne opasnosti po njegov život i život njegove porodice te da u tom smislu nije došlo do ugrožavanja njegovog prava na život zaštićenog članom 25 Ustava, članom 2 Evropske konvencije o ljudskim pravima i članom 6 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.

I na kraju, ombudsman je zaključio da podnosilac pritužbe nije pokazao da su obelodanjivanjem njegovog imena odbrani umanjeni njegovi izgledi da nađe posao, budući da je obelodanjivanje sprovedeno na poverljivoj osnovi i da stoga nije dovelo do ugrožavanja njegovog prava na privatni i profesionalni život zaštićenog članom 36 Ustava, članom 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima i članom 17 Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima.

Zaključak: Ombudsman je proglasio prvi aspekt pritužbe nedopuštenim i zaključio da Specijalizovano tužilaštvo nije povredilo osnovna prava podnosioca pritužbe kada je obelodanilo njegovo ime odbrani, jer je obelodanjivanje sprovedeno na poverljivoj osnovi.

Napomena: Redigovana verzija finalnog izveštaja o ovoj pritužbi dostupna je na vebsajtu Specijalizovanih veća


 

PREDMET-2021-02

Podnosilac je uložio pritužbu protiv Specijalizovanog tužilaštva (I) i protiv Specijalizovanih veća (II)

I. Pritužba protiv Specijalizovanog tužilaštva: Podnosilac tvrdi da je tokom istraga koje je protiv njega vodilo, Specijalizovano tužilaštvo prekršilo njegovo pravo na pravično suđenje, i u vezi s tim navodi konkretne istražne radnje koje su obavljene više od šest meseci pre ulaganja pritužbe.

Podnosilac takođe tvrdi da Specijalizovano tužilaštvo nije odgovorilo na njegov zahtev da okonča istragu.

Naposletku, podnosilac pritužbe kaže da je obraćanje ombudsmanu jedino pravno sredstvo koje mu još preostaje. Međutim, nakon što je uložio pritužbu ombudsmanu, podnosilac je i Specijalizovanim većima podneo zahtev za obustavljanje istrage protiv njega.

Ocena: Kad je reč o pritužbi protiv Specijalizovanog tužilaštva, takva pritužba mora se dostaviti ombudsmanu u roku od šest meseci od spornog događaja, osim ako se ne iznese valjan razlog da se pritužba razmotri. Pošto nije iznet valjan razlog, ombudsman je bio mišljenja da je, shodno pravilu 29(3)(e) Pravilnika o postupku i dokazima, pritužba u tom delu nedopuštena.

Kad je reč o zahtevu koji je podnosilac uputio Specijalizovanom tužilaštvu, ombudsman je ustanovio da Specijalizovano tužilaštvo zapravo jeste odgovorilo na njega. Prema tome, shodno pravilu 29(3)(b) Pravilnika o postupku i dokazima, podnosilac pritužbe nije pokazao da je Specijalizovano tužilaštvo prekršilo njegova ljudska prava.

Na kraju, ombudsmanu nije dozvoljeno da interveniše u predmetima ili drugim postupcima pred Specijalizovanim većima. Prema tome, pošto je podnosilac podneo Specijalizovanim većima zahtev za obustavljanje istrage u vreme dok je ombudsman ocenjivao njegovu pritužbu, shodno pravilima 29(1) i 29(3)(a) Pravilnika o postupku i dokazima, ombudsman nije bio nadležan da preispita pritužbu.

Zaključak: Pritužba protiv Specijalizovanog tužilaštva je odbačena.

 

II. Pritužba protiv Specijalizovanih veća: Podnosilac tvrdi da se njegovo ime navodi u okviru činjeničnog osnova u vezi s njegovim radnjama i da nije redigovano u javnoj redigovanoj verziji odluke sudije za prethodni postupak, čime je narušeno njegovo pravo na prezumpciju nevinosti i pravo da o njegovoj stvari rešava nezavistan i nepristrasan sud.

Ocena: Ombudsmanu nije dozvoljeno da interveniše u predmetima ili drugim postupcima pred Specijalizovanim većima. Stoga, shodno pravilima 29(1) i 29(3)(a) Pravilnika o postupku i dokazima, ombudsman nije bio nadležan da preispita pritužbu.

Zaključak: Pritužba protiv Specijalizovanih veća je odbačena.

Napomena: Odluka o nedopuštenosti dostupna je na vebsajtu SVK.


2020

PREDMET-2020-05

Pritužba: Podnosilac pritužbe, albanski državljanin, tvrdi da uslov da kandidat za zaposlenje u Specijalizovanom tužilaštvu mora biti državljani zemlje članice EU ili treće države-kontributora predstavlja kršenje njegovog prava da ne bude diskriminisan i da je sekretar prekoračio svoja ovlašćenja kad je uveo proizvoljni uslov državljanstva, koji nije predviđen nijednim pravnim aktom koji reguliše postupak selekcije i angažovanja.

Ocena: Uslov državljanstva za zapošljavanje u Specijalizovanom tužilaštvu je u skladu sa zakonom, objektivan je i opravdan i, štaviše, propisan Ustavom.

Pored toga, pošto se postupak selekcije i angažovanja podjednako primenjuje na sva slobodna radna mesta, nije prekršen član 8 Evropske konvencije o ljudskim pravima.

Osim toga, budući da kandidati koji nisu državljani ni EU ni treće države-kontributora nisu u sličnoj situaciji kao kandidati koji imaju takvo državljanstvo, nije bilo diskriminacije i nije prekršen ni član 14 Evropske konvencije o ljudskim pravima ni član 1(1) Protokola br. 12. Nisu prekršeni ni članovi 24, 36 i 49 Ustava.

Zaključak: Postupak selekcije i angažovanja kojeg je sekretar dužan da se pridržava u skladu je sa standardima međunarodnog prava ljudskih prava, sekretar nije prekršio svoja ovlašćenja kad je primenio uslov državljanstva, pravila postupaka selekcije i angažovanja su zakonita, obavezujuća i u skladu sa Ustavom, i nije došlo do nejednakog postupanja prema podnosiocu pritužbe.  

Napomena: Kompletan izveštaj dostupan je na vebsajtu Specijalizovanih veća

Pregled pritužbi Kancelariji ombudsmana koje su rešene u postupku medijacije ili mirenja

2019

PREDMET-2019-03

Pritužba: Podnosilac tvrdi da od Specijalizovanih veća i Specijalizovanog tužilaštva nije primio nikakve informacije o napredovanju svog predmeta, te je zatražio od ombudsmana da ga on obaveštava o toku predmeta. Podnosilac navodi je sudu dostavio izjavu kao žrtva kidnapovanja.

Rešenje: Ombudsman je prosledio ovu pritužbu Specijalizovanom tužilaštvu, uz napomenu da član 25 Zakona predviđa da specijalizovani tužilac ima isključivo ovlašćenje i nadležnost da podnosioca obavesti o napredovanju predmeta. Ovakvim ishodom podnosilac je bio zadovoljan.


2018

PREDMET-2018-03

Pritužba: Podnosilac tvrdi da ga Specijalizovano tužilaštvo ignoriše i da nije odgovorilo na nekoliko njegovih dopisa.

Rešenje: Ombudsman je kontaktirao nadležni organ, koji je pak kontaktirao podnosioca pritužbe. Podnosilac je kasnije obavestio ombudsmana da je zadovoljan ishodom.

Pregled pritužbi podnetih Kancelariji ombudsmana koje je povukao sam podnosilac

2020

PREDMET-2020-04

Pritužba: Podnosilac je svoje lične podatke najpre dostavio ombudsmanu putem poverljivog obrasca za kontakt, ali kada mu se ombudsman obratio i zatražio pojedinosti vezane za pritužbu, u skladu s odeljkom 7.1 Postupka za rešavanje pritužbi pred Kancelarijom ombudsmana, izjavio je da ne želi dalje kontakte s ombudsmanom, te je predmet zaključen.


2018

PREDMET-2018-05

Pritužba: Podnosilac je svoje lične podatke najpre dostavio ombudsmanu putem poverljivog obrasca za kontakt, ali kada mu se ombudsman obratio i zatražio pojedinosti vezane za pritužbu, u skladu s odeljkom 7.1 Postupka za rešavanje pritužbi pred Kancelarijom ombudsmana, izjavio je da ne želi dalje kontakte, te je predmet zaključen.

Pregled nedopuštenih i odbačenih pritužbi podnetih Kancelariji ombudsmana

2023

PREDMET-2023-01

Pritužba: Podnosilac pritužbe navodi da je naišao na niz problema prilikom pokušaja da reši spor sa opštinom, koja po njegovim navodima nezakonito koristi deo zemljišta u njegovom vlasništvu. On navodi da je spor s opštinom trajao nekoliko godina i da nije rešen, te da je stoga pokrenuo postupak pred kosovskim sudovima. Međutim, problemi su se nastavili, kako u pogledu trajanja postupka, tako i u tome da  sudovi nisu odgovorili na zahteve koje je podnosilac pritužbe podneo.

Ocena: Podnosilac pritužbe ne navodi da je imao bilo kakvu interakciju sa Specijalizovanim većima ili Specijalizovanim tužilaštvom. Stoga, u skladu s pravilom 28(2) Pravilnika o postupku i dokazima, pritužba izlazi van okvira ingerencija ombudsmana, i stoga ombudsman nije nadležan da ispita navedenu pritužbu.

Zaključak: Pritužba se odbacuje na osnovu pravila 29(3)(b) Pravilnika.


2022

PREDMET-2022-03

Pritužba: Podnosilac pritužbe je kontaktirao Kancelariju ombudsmana, ali ga nije upoznao sa sadržajem svoje pritužbe. Uprkos brojnim opomenama ombudsmana, podnosilac pritužbe s njim više nije stupao u kontakt.

Ocena: Pritužba je bila nepotpuna, a podnosilac nije dostavio nikakve pojedinosti na osnovu kojih bi ombudsman mogao da je oceni. Stoga je, u skladu s pravilom 29(3)(c), pritužba odbačena.

Zaključak: Pritužba je odbačena.


PREDMET-2022-01

Pritužba: Podnosilac tvrdi da je Osnovni sud u Prištini neopravdano odlagao rešavanje dva predmeta vezana za njegovu imovinu, čime je prekršeno njegovo pravo na pravično suđenje i pravo na imovinu.

Ocena: Podnosilac nije naveo da je imao ikakav kontakt sa Specijalizovanim većima i Specijalizovanim tužilaštvom. Stoga, shodno pravilu 28(2) Pravilnika o postupku i dokazima, njegova pritužba nije u okvirima nadležnosti ombudsmana, te ombudsman stoga nije nadležan da je preispita.

Zaključak: Pritužba je odbačena.


2021

PREDMET-2021-01

Pritužba: Podnosilac tvrdi da Direktorat za pravne poslove opštine Peć nije postupio po pravosnažnom rešenju Apelacionog suda u Prištini kojim je potvrđeno njegovo pravo da kupi stan.

Ocena: Podnosilac nije naveo da je imao ikakav kontakt sa Specijalizovanim većima i Specijalizovanim tužilaštvom. Stoga, shodno pravilu 28(2) Pravilnika o postupku i dokazima, njegova pritužba nije u okvirima nadležnosti ombudsmana, te ombudsman stoga nije nadležan da je preispita.

Zaključak: Pritužba je odbačena.


PREDMET-2021-03

Pritužba: Podnosilac je tvrdio da Apelacioni sud u Prištini nije uzeo u razmatranje njegove predmete.

Ocena: Podnosilac nije naveo da je imao ikakav kontakt sa Specijalizovanim većima i Specijalizovanim tužilaštvom. Stoga, shodno pravilu 28(2) Pravilnika o postupku i dokazima, njegova pritužba nije u okvirima nadležnosti ombudsmana, te ombudsman stoga nije nadležan da je preispita.

Zaključak: Pritužba je odbačena.


PREDMET-2021-04

Pritužba: Podnosilac tvrdi da ima problema s javnim službama i sudom u Novom Brdu, ali ombudsmanu nikada nije dostavio obrazac za pritužbe s detaljnim opisom na šta se žali.

Ocena: Podnosilac nije naveo da je imao ikakav kontakt sa Specijalizovanim većima i Specijalizovanim tužilaštvom. Stoga, shodno pravilu 28(2) Pravilnika o postupku i dokazima, njegova pritužba nije u okvirima nadležnosti ombudsmana, te ombudsman stoga nije nadležan da je preispita.

Zaključak: Pritužba je odbačena.


2020

PREDMET-2020-01

Pritužba: Podnosilac tvrdio da su odlaganjem rešavanja po njegovoj tužbi pred Osnovnim sudom u Prištini prekršena njegova ljudska prava. Njegov predmet podnet je Osnovnom sudu u Prištini 2013. godine, ali postupak u njemu još nije pokrenut.

Ocena: Podnosilac nije naveo da je imao ikakav kontakt sa Specijalizovanim većima i Specijalizovanim tužilaštvom. Stoga, shodno pravilu 28(2) Pravilnika o postupku i dokazima, njegova pritužba nije u okvirima nadležnosti ombudsmana, te ombudsman stoga nije nadležan da je preispita.

Zaključak: Pritužba je odbačena.


PREDMET-2020-02

Pritužba: Podnosilac tvrdi da su kosovske državne ustanove prekršile osnovna prava njenog oca. Podnosilac navodi da su “Specijalno tužilaštvo” i “Specijalni sud u Prištini” držali njegovog oca u pritvoru 15 meseci bez ikakvih dokaza.

Ocena: Podnosilac nije naveo da je imao ikakav kontakt sa Specijalizovanim većima i Specijalizovanim tužilaštvom. Stoga, shodno pravilu 28(2) Pravilnika o postupku i dokazima, njegova pritužba nije u okvirima nadležnosti ombudsmana, te ombudsman stoga nije nadležan da je preispita.

Zaključak: Pritužba je odbačena.


PREDMET-2020-03

Pritužba: Podnosilac tvrdio da je kosovska Služba za socijalnu zaštitu odbila njegov zahtev za socijalnu pomoć.

Ocena: Podnosilac nije naveo da je imao ikakav kontakt sa Specijalizovanim većima i Specijalizovanim tužilaštvom. Stoga, shodno pravilu 28(2) Pravilnika o postupku i dokazima, njegova pritužba nije u okvirima nadležnosti ombudsmana, te ombudsman stoga nije nadležan da je preispita.

Zaključak: Pritužba je odbačena.


2019

PREDMET-2019-01

Pritužba: Podnosilac tvrdi da su javne ustanove na Kosovu prekršile njegova ljudska prava. Prema tvrdnjama podnosioca, te javne ustanove, mada u pritužbi nije konkretno navedeno o kojim se ustanovama radi, zloupotrebile su svoja ovlašćenja tako što su protivzakonito prodale i registrovale imovinu njegovog pokojnog oca.

Ocena: Podnosilac nije naveo da je imao ikakav kontakt sa Specijalizovanim većima i Specijalizovanim tužilaštvom. Stoga, shodno pravilu 28(2) Pravilnika o postupku i dokazima, njegova pritužba nije u okvirima nadležnosti ombudsmana, te ombudsman stoga nije nadležan da je preispita.

Zaključak: Pritužba je odbačena.


PREDMET-2019-02

Pritužba: Podnosilac je tvrdio da deset godina čeka na rešenje kosovskih sudova. Njegov predmet je prosleđen Apelacionom sudu u Prištini u aprilu 2017.

Ocena: Podnosilac nije naveo da je imao ikakav kontakt sa Specijalizovanim većima i Specijalizovanim tužilaštvom. Stoga, shodno pravilu 28(2) Pravilnika o postupku i dokazima, njegova pritužba nije u okvirima nadležnosti ombudsmana, te ombudsman stoga nije nadležan da je preispita.

Zaključak: Pritužba je odbačena.


2018

PREDMET-2018-01

Pritužba: Podnosilac je podneo pritužbu protiv šefa Odeljenja za administrativne poslove Specijalizovanih veća. Kao službenik Specijalizovanih veća, podnosilac je uložio prigovor na odluku odeljenja za administrativne poslove u vezi sa zaposlenjem s nepunim radnim vremenom.

Ocena: Nisu iscrpljena druga pravna sredstva koja su bila na raspolaganju. Stoga, shodno pravilu 29(3)(d), ombudsman nije nadležan da preispita ovu pritužbu.

Zaključak: Pritužba je odbačena.


PREDMET-2018-02

Pritužba: Podnosilac je tvrdio da kosovske državne institucije nisu preduzele odgovarajuće pravne mere kako bi se njegovoj porodici vratila njegova uzurpirana imovina. Podnosilac je naveo da Euleks i UNMIK nisu povodom njegove pritužbe preduzeli nikakve radnje niti pokrenuli istragu.

Ocena: Podnosilac nije naveo da je imao ikakav kontakt sa Specijalizovanim većima i Specijalizovanim tužilaštvom. Stoga, shodno pravilu 28(2) Pravilnika o postupku i dokazima, njegova pritužba nije u okvirima nadležnosti ombudsmana, te stoga ombudsman nije nadležan da je preispita.

Zaključak: Pritužba je odbačena.


PREDMET-2018-04

Pritužba: Podnosilac je tvrdio da su kosovski državni organi odbili njegov zahtev za penziju, koju je zatražio zbog ograničenih radnih sposobnosti. Podnosilac navodi da se više puta obratio raznim ustanovama, uključujući „zdravstveni odbor“, Ministarstvo rada i socijalne zaštitne i penzioni fond, ali da je njegov zahtev uvek bio ili odbijen ili ignorisan. Podnosilac pritužbe traži preispitivanje odluke kojom je odbijen njegov zahtev.

Ocena: Podnosilac nije naveo da je imao ikakav kontakt sa Specijalizovanim većima i Specijalizovanim tužilaštvom. Stoga, shodno pravilu 28(2) Pravilnika o postupku i dokazima, njegova pritužba nije u okvirima nadležnosti ombudsmana, te ombudsman stoga nije nadležan da je preispita.

Zaključak: Pritužba je odbačena.